BASIN BÜLTENLERi

                                                                                                                               BASIN BÜLTENİ
                                                                                                                                    30.03.2016

              Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi, gerekli vergi incelemelerinin başlatılmasında önemli bir yere sahip olan yaygın ve yoğun vergi denetimleri Ülke çapında olduğu gibi İlimizde de sürdürülmektedir.
              Mükelleflerimizin vergi ile ilgili hususlarda eğitimi, vergiye gönüllü uyumuna da katkı sağlayacak şekilde; kayıt yaptırmamış mükelleflerin tespiti, kayıt dışı istihdam ve belge düzeni uygunluk denetimleri, yol denetimleri, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrollü ürün izleme sistemi kapsamında Defterdarlığımıza bağlı bandrol denetim ekiplerince mobil denetim cihazlarıyla perakendeciler, toptancı ve dağıtıcılara aralıksız olarak yaygın ve yoğun saha denetimleri gerçekleştirilmektedir.
            Vatandaşlarımız vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili ihbar ve şikayetlerini Bakanlığımız Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı çağrı merkezi olarak faaliyette bulunan        Vergi İletişim Merkezi (VİMER)’ne hafta içi 09:00-19:00 saatleri arasında 444 0 189 no.lu telefon hattına, Defterdarlığımız Gelir Müdürlüğüne yazılı olarak veya http://www.canakkaledefterdarligi.gov.tr e-mail adresine e-posta olarak iletebilirler.
             Vergi kayıp kaçağının azaltılması, belge düzenine uyulmasının artırılmasına yönelik olarak İlimizde vergi denetimleri artarak devam edeceğinden mükelleflerimizin bu konuda cezalı duruma düşmemeleri için belge düzenine uymaları menfaatleri gereği olacaktır.
             Kamuoyuna duyurulur.


                                                                                                                                                                                                                                                  Mustafa IŞIK
                                                                                                                                                                                                                                           Çanakkale Defterdarı

 

 

                                                                                                                                   BASIN BÜLTENİ
                                                                                                                                         30.03.2016


               Gelir Vergisi mükelleflerimizin 2015 yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratlar için beyanname verme süresi Gelir İdaresi Başkanlığınca yayınlanan 23.03.2016 tarih ve 2016/2 Seri No.lu sirkülerle 31 Mart 2016 Perşembe gününe uzatılmıştır, 17 Burda Alışveriş Merkezinde “Hazır Beyan Sistemi" kapsamında verilecek yıllık gelir vergisi beyannamelerini alımına 31.03.2016 tarihi Perşembe günü mesai saati sonuna kadar devam edilecektir.
               Tahakkuk ettirilen gelir vergileri Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
                Tahakkuk eden Gelir Vergisinin birinci taksiti 31.03.2016 günü, ikinci taksiti ise 31.07.2016 gününe kadar;
              • Vergi tahsiline yetkili olan banka şubelerine,
              • www.gib.gov.tr adresinden anlaşmalı bankaların kredi kartıyla (Hazır Beyan Sisteminden verilen beyannameler için),
              • Bağlı bulunulan vergi dairesine,
              • Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine
ödenebilecektir.
               Mükelleflerimiz, beyannamelerini düzenlerken faydalanmaları için hazırlanan vergi rehberlerine Defterdarlığımız gelir müdürlüğü, vergi daireleri, malmüdürlüklerinden ulaşabilecekleri gibi Gelir İdaresi Başkanlığı (www.gib.gov.tr) internet adresinde form ve yayınlar kısmından da ulaşabilirler.

Kamuoyuna duyurulur.

                                                                                                                                                                                                                                                           Mustafa IŞIK
                                                                                                                                                                                                                                                     Çanakkale Defterdarı
 

                                                                                                                    BA S I N B Ü L T E N İ
                                                                                                           ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ
                                                                                                                             10.12.2015

                  Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile     mükelleflerin elektronik adreslerine tebliğ edilmesidir. Bu tebliğ fiziki ortamda yapılan tebligat ile aynı sonucu doğurmaktadır.
                  Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) ve isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler elektronik tebligat kapsamında bulunmaktadır.
                  Kurumlar Vergisi Mükellefleri, 01.01.2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat vergi dairesine verecekler ve gerekli şartları taşıyan mükelleflere internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi verilerek elektronik tebligat adresi edinmiş olacaklardır.
                  Gelir Vergisi Mükellefleri, 01.01.2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini, internet vergi dairesinde elektronik ortamda doldurmaları ve elektronik tebligat sistemini kullanmaya başlamaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla vergi dairesi müdürlüğümüze bizzat vermeleri de mümkündür.
                  Mükelleflerimize e-tebligat yapıldığında, Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde yer alan telefon numarası veya e-posta adreslerine; SMS veya e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır. Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.
                  Elektronik Tebligat Sistemine dahil olması zorunlu olanlardan 456 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen yükümlülüklere uymayanlara Kanunun Mükerrer 355’inci maddesindeki cezai hükümler uygulanacaktır.
                  Elektronik Tebligat Sistemi uygulamasına 01.01.2016 tarihinde başlanacağından, elektronik tebligat kapsamındaki mükelleflerimizin bu tarihten önce tebligat adreslerini almaları zorunludur. Mükelleflerimizin cezai işlemlere maruz kalmamaları için yılsonunu beklemeden belirlenen usul ve esaslara uymaları ve bir an önce elektronik tebligat adreslerini almaları yararlarına olacaktır.
                 Malmüdürlüklerinin elektronik tebligat sistemine teknolojik uyum çalışmaları devam etmekte olduğundan, malmüdürlüklerine bağlı mükellefler elektronik tebligat kapsamında değildir.
                Ayrıca E-Tebligat uygulaması kapsamında, Çanakkale Ticaret Borsası Konferans Salonunda 16.12.2015 Çarşamba günü saat:10.30’ da baro ve meslek odaları üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.
               Tüm mükelleflerimize saygıyla duyurulur.
                                                                                                                                                                                                                                             Mustafa IŞIK
                                                                                                                                                                                                                                                Defterdar