İdari Süreçler

İç Kontrol ve Koordinasyon İşlemleri İşlem Süreci

6 Aylık İstatistik Veri Hazırlama  İşlem Süreci

3 Aylık İstatistiki Verilerin Raporlanma Süreci

Yıllık İzin Verme Süreci

Kadro Değiştirme Süreci

Hastalık İzinleri Süreci

Aylıksız İzin Verme Süreci

Naklen Atanma (Ayrılış) Süreci

Geçici Görevlendirme Süreci

Naklen Atanma (Başlayış) Süreci

Emekliye Ayırma Süreci

Yurtiçi Geçici ve Sürekli Görev Yolluğu Harcırah Avansı Verilmesi Süreci

Yurtiçi Geçici ve Sürekli Görev Harcırahı Ödenmesi ve Kapatılması Süreci

İşletim Süreci

Çalışma Alanlarının Tamirat ve Tadilat vb. Hizmetlerinin Yapılmasına İlişkin Süreci

Doğrudan Temin Süreci

Hurdaya Ayrılan Mal ve Malzemelerin İmha Süreci

Çalınma Kaybolma vb.nedenlerle kayıttan düşme ve tazmin İşlemleri süreci

Periyodik Bakım ve Onarım İşlemleri Süreci

Taşınır Yönetim Hesabının Hazırlanması İşlemleri Süreci

Avans Alma Süreci

Evrak Giriş Kaydının Yapılması Süreci

Evrak Çıkış Kaydının Yapılması Süreci

İdareler Adına Yatırılan Paraların Tahsili İşlemleri Süreci

Muakkiplere Avans Verilmesi İşlem Süreci

Muakkiplere Verilen Avansın Kapatılması İşlem Süreci

Muakkip İşlemleri Süreci

Dosyaların Arşivden Çıkartılması ve Tekrar Arşivlenmesi Süreci

Adli Dava İcra ve Noter Tebligatlarının Alınması İşlemleri Süreci

Mahkeme Süreçleri

659 sayılı KHK'nın 11.1 maddesi kapsamındaki işlemler süreci

659 sayılı KHK'nın 11.2 maddesi kapsamındaki işlemler süreci

659 sayılı KHK'nın 11.3 maddesi kapsamındaki işlemler süreci

659 sayılı KHK'nın 11.4 maddesi kapsamındaki işlemler süreci

MİLE'ye gönderilen Gayrimenkul Kıymet Takdiri ve Satış İlanı Tebliğlerine Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

Müdürlüğümüze Gönderilen İflas İlanları Hakkında Yapılacak İşlem Süreci

Bakanlığımızın veya Diğer İdarelerin Alacağının Tahsili İçin Yapılacak İşlemler Süreci

Bakanlığımızın veya Diğer İdarelerin Alacaklı Olduğu Kararlara Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

Ceza Davaları Takip Süreci

Hukuk Davalarını Açma ve Takip Etme Süreci

Hukuki Mütalaa Verme Süreci

İdari Dava Takip Süreci

İdari Uyuşmazlıklarda Dava Açılmasında Takibinden Feragat İşlemleri Süreci

İlçelerde Takip Edilen Davalarla İlgili Talimat Verme Süreci

Maaş Haczine İlişkin olarak BAHUM'a Gönderilen Tebligatlara Karşı Yapılacak İşlemler Süreci

Mevzuat Taslakları Hakkında Görüş Verme Süreci