Form 1 (Gerçek Kişiler)

Form 1 (Tüzel Kişiler)

bilgi_canakkale@maliye.gov.tr

Genel Bilgi
 

Demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik,tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenleyen 4982 sayılı ''Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'' 24.10.2003 gün ve 25269 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve 24.04.2004 tarihinden itibaren de yürürlüğe girmiştir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas ve Usulleri düzenleyen yönetmelik de 27.04.2004 tarih ve 2544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Başvuru Usulü
 

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin ünvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzası ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir.Bu başvuru kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğini tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

Gerçek kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda T.C. Kimlik Numarası,

Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla yapılacak başvurularda, yetkili kişinin T.C. Kimlik numarasının belirtilmesi gerekmektedir.

Başvurunun Kurum ve Kuruluşa ulaştığı tarih başvuru tarihidir.

Başvuru dilekçeleri posta yoluyla da Kurum ve Kuruluşlara gönderilebilir.

Başvuru üzerine istenen bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi ve bilgi edinme taleplerinin kolaylıkla işleme konulabilmesi amacıyla, başvuru sahipleri bilgi edinme başvurusuna dair dilekçelerini verirken, gerçek kişiler için EK-1' de, tüzel kişiler için EK-2'de yer alan formlardan isterlerse yararlanabilirler.Ancak elektronik posta ve faks yoluyla başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2'de yer alan formlar doldurmaları zorunludur.

Özürlüler tarafından yapılacak başvurular
 

Başvuruda bulunan kimsenin kimliğini tespit etmeye yarayacak başka bilgi  veya özel işaretlerin bulunması halinde, özürlüler bakımından bu bilgi veya özel işaretler imza yerine geçmek üzere kullanılır.

İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği
 

Bilgi edinme başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya görevleri gereken bulunması gereken bilgi veya belgelere ilişkin olmalıdır.

Kurum veya kuruluşlar, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme yada analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurular ile tekemmül etmemiş bir işleme ilişkin bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verilebilir.

Yayımlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler
 

Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya kitap, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler, bilgi edinme başvurusuna konu olamaz.

Süreler
 

a)  Kurum ve kuruluşlar, başvuru üzerine istenen bilgi ve belgeye erişimi 15 iş günü içinde sağlar.

b) Bir başka Kurum ve Kuruluşun görüşünün alınmasının gerekmesi veya başvuru içeriğinin birden fazla kurum veya kuruluşu ilgilendirmesi durumlarında bilgi ve belgeye erişim 30 iş günü içinde sağlanır.Bu durumda sürenin uzatılması ve bunun gerekçesi başvuru sahibine 15 iş günlük sürenin bitiminde önce bildirilir.

İstisnalar
 

Kanunda Bilgi Edinme Hakkının İstisnaları olarak düzenlenen ve aşağıda belirtilen konularda yapılan bilgi edinme başvuruları reddedilir ve red kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.

 • Sivil ve askeri istihbarat birimlerinin görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi veya  belgeler,

 • Devlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler,

 • Ülkenin ekonomik çıkarlarına ilişkin bilgi veya belgeler,

 • İstihbarata ilişkin bilgi veya belgeler,

 • İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

 • Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

 • Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi veya belgeler,

 • Haberleşmenin gizliliği esasının ihlal edecek bilgi ve belgeler,

 • Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler, (Vergi mahremiyeti gibi)

 • Fikir ve sanat eserlerine ilişkin olarak yapılacak bilgi edinme başvuruları hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.

 • Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi ve belgeler,

 • Kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler,

 • Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular.

Ücretlendirme
 

Bilgi edinme isteminden yararlanmak isteyenler için, bilgi ve belgelere erişimin gerektirdiği inceleme, araştırma, kopyalama, postalama, ve diğer maliyet unsurları ile orantılı ölçüde Bilgi Edinme Kanunu hükümleri uyarınca ücret tahsil edilebilir.

İtiraz
 

Başvuru sahibi bilgi edinmeyle ilgili itirazları Bilgi Edinme ve Değerlendirme ve Kuruluna 15 gün içinde yazılı yapar.

Kurul bu konudaki kararını 30 iş günü içersinde verir.

Denetim ve Ceza hükümleri
 

Bilgi edinme hakkının kullanımı kapsamındaki başvurulara ilişkin uygulamalar, kurum ve kuruluş yöneticilerince mevzuat dahilinde denetlenir.Kanunda ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeler ticari amaçla çoğaltılamaz, kullanılamaz,erişimi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayınlanamaz.Bu madde hükmüne aykırı olarak erişilen bilgi veya belgeleri ticari amaçla çoğaltanlar, kullananlar veya yayınlayanlar hakkında kanunların cezai ve hukuki sorumluluğa ilişkin hükümleri uygulanır.