İLAN
ÇAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
                           
  İli: Çanakkale İlçesi: Çan   İhaleyi Yapan İdare:   Çan Malmüdürlüğü Tel: 0(286) 412 1093      
Sıra No Taşınmaz No Mah/Köy Cadde/Mevki Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Taşınmazın Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli Geç. Teminat Bedeli İhale Tarihi  İhale Saati
1 17060103832 Cumhuriyet Mh. Karadutlar 15 307 433 144,19 Arsa (Artık Parsel) Konut Alanı 45.000,00 TL 9.000,00 TL 10.10.2017 10:00
2 17060103834 Cumhuriyet Mh. Karadutlar 15 615 430 300,09 Arsa (Artık Parsel) Konut Alanı 80.000,00 TL 16.000,00 TL 10.10.2017 10:15
3 17060103835 Cumhuriyet Mh. Karadutlar 15 615 431 171,68 Arsa (Artık Parsel) Konut Alanı 54.000,00 TL 10.800,00 TL 10.10.2017 10:30
                           
                           
  1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık 
  Teklif Usulü ile 10/10/2017 Salı günü karşısında belirtilen saatte  Çan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda         
     satışı yapılacaktır                      
  2. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar , kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya            
  teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,tüzel           
  kişilerde yetkili makamlardan 2017 yılı içinde  alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak           
  kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noterden            
   tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ile birlikte geçici teminat makbuzunu             
   Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.                    
  3.Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin, iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgelerin          
  ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz          
  4--İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.            
  5-Geçici teminatın Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde           
  mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış              
  yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.              
  6- Şartname ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.              
  7-Taşınmaz mal satışından KDV bedeli alınmayacaktır.                   
  8- Satış bedeli istenildiği takdirde en az 1/4 ü peşin ödenmek kaydıyla en fazla 24 ay sürede kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilir          
  9- İhale Komisyonu ihaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.                   
  10- Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.               
 
İLAN
ÇAN MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN
                           
  İli: Çanakkale İlçesi: Çan   İhaleyi Yapan İdare:   Çan Malmüdürlüğü Tel: 0(286) 412 1093      
Sıra No Taşınmaz No Mah/Köy Cadde/Mevki Pafta No Ada No Parsel No Yüzölçümü (m2) Taşınmazın Cinsi İmar Durumu Tahmini Satış Bedeli Geç. Teminat Bedeli İhale Tarihi  İhale Saati
1 17060103833 Cumhuriyet Mh. Karadutlar 15 615 429 45,85 Arsa (Artık Parsel) Konut Alanı 11.950,00 TL 2.390,00 TL 23.08.2017 10:00
2 17060100210 İstiklal Mh. Karadutlar 19 M IV 280 207 56,57 Arsa (Artık Parsel) Konut Alanı 14.150,00 TL 2.830,00 TL 23.08.2017 10:40
3 17060103836 Cumhuriyet Mh. Karadutlar 15 307 432 47,17 Arsa (Artık Parsel) Konut Alanı 14.650,00 TL 2.930,00 TL 23.08.2017 10:20
4 17060103838 Bahadırlı Köyü Ayıtlıdere 7   1628 70.398,33 Tarla İmarsız 1.127.000,00 TL 225.400,00 TL 23.08.2017 14:00
                           
  1- Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen taşınmaz malların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi uyarınca Açık 
  Teklif Usulü ile 23/08/2017 Çarşamba günü karşısında belirtilen saatte  Çan Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak Komisyon huzurunda         
     satışı yapılacaktır                      
  2. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar , kanuni ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminat makbuzu veya            
  teminat mektubu (Banka teyit yazısı ile birlikte) özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname,tüzel           
  kişilerde yetkili makamlardan 2017 yılı içinde  alınmış Tüzel Kişiliğin sicile kayıtlı olduğunu gösterir belge, teklifte bulunacak           
  kişilerin Tüzel Kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, müşterek isteklilerde noterden            
   tasdikli ortak girişim beyannamesi, ortaklık sözleşmesi, imza sirküleri ile birlikte geçici teminat makbuzunu             
  ihaleden bir  gün önce olan 22/08/2017 Salı günü saat 17:00 ye kadar Komisyon Başkanlığına ibraz etmeleri gerekmektedir.          
  3.Posta ile başvuruda bulunan isteklilerin, iadeli taahhütlü olarak gönderecekleri teklif mektupları ile istenilen diğer belgelerin          
  ihaleden bir gün önceki günün mesai saati bitimine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz      
  4--İhalelere ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Çan Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir.            
  5-Geçici teminatın Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde           
  mektubun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış              
  yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.              
  6- Şartname ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz olarak görülebilir.              
  7-Taşınmaz mal satışından KDV bedeli alınmayacaktır.                   
  8- Satış bedeli istenildiği takdirde en az 1/4 ü peşin ödenmek kaydıyla en fazla 24 ay sürede kanuni faiz uygulanarak taksitle ödenebilir          
  9- İhale Komisyonu ihaleyi  yapıp yapmamakta serbesttir.                   
  10- Türkiye genelinde ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.