MUHASEBE İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR

 

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

KAMU İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA İLİŞKİN MALİ HÜKÜMLER

 

 

DİĞER
KONULAR

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Harcama yetkilileri kimlerdir? Harcama yetkisi devredilebilir mi? Devredilebilirse şartları nelerdir?

5018 sayılı Kanunun 31 nci maddesi uyarınca; bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir.
Ancak, teşkilat yapısı ve personel durumu gibi nedenlerle harcama yetkililerinin belirlenmesinde güçlük bulunan idareler ile bütçelerinde harcama birimleri sınıflandırılmayan idarelerde harcama yetkisi, üst yönetici veya üst yöneticinin belirleyeceği kişiler tarafından; mahalli idarelerde İçişleri Bakanlığının, diğer idarelerde ise Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine yürütülebilir.
Harcama yetkilileri, kamu hizmetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sunulmasını sağlamak amacıyla aşağıda belirlenen sınırlar dahilinde harcama yetkisini devredebilirler;
1) Merkez teşkilatı harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
2) Merkez dışı birimlerinde ise bölge müdürleri veya eşdeğer yetkililer, il müdürleri veya eşdeğer yetkililer ile nüfusu 50.000’i aşan ilçelerin ilçe müdürleri veya eşdeğer yetkililer harcama yetkilerini yardımcılarına,
3) Belediye ve il özel idareleri ile bunlara bağlı idarelerin harcama yetkilileri bu yetkilerini yardımcılarına, yardımcısı olmayanlar ise hiyerarşik olarak bir alt kademedeki yöneticilere,
4) Mahalli idare birliklerinde birlik başkanı harcama yetkisini birlik genel sekreteri, birlik müdürü veya birim amirlerine kısmen veya tamamen devredebilirler.

Her bir harcama işlemi itibarıyla, mal ve hizmet alımlarında 250.000 (ikiyüzellibin) YTL sını, yapım işlerinde ise 1.000.000 (bir milyon) YTL sını aşan harcamalara ilişkin harcama yetkisi hiçbir şekilde devredilemez.

Kamu zararının belirlenmesinde neler esas alınır? Kamu zararına yol açan ilgililer hakkında uygulanacak faizin başlangıç tarihi ne olmalıdır?

5018 sayılı Kanunun 71 nci maddesine göre; kamu zararı, mevzuata aykırı karar, işlem, eylem veya ihmal sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.
Kamu zararının belirlenmesinde;
1) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,
2) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,
3) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,
4)İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,
5) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,
6) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması esas alınır.

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun 48 inci maddesinde yılı bütçesine konulmuş ödenekleri yetmediği takdirde ödenek üstü yapılabilecek harcama türleri sayılmıştır. 5018 sayılı Kanuna göre ödenek üstü yapılabilecek harcama türleri nelerdir?

5018 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (d) bendinde; “Kamu idareleri, bütçelerinde yer alan ödeneklerin üzerinde harcama yapamaz. Bütçeyle verilen ödenekler, tahsis edildikleri amaçlar doğrultusunda yılı içinde yaptırılan iş, satın alınan mal ve hizmetler ile diğer giderlerin karşılanmasında kullanılır. Ancak, ait olduğu mali yılda ödenemeyen ve emanet hesabına alınamayan zamanaşımına uğramamış geçen yıllar borçları ile ilama bağlı borçlar, ilgili kamu idaresinin cari yıl bütçesinden ödenir.” hükmüne yer verilmiş olup, 50l8 sayılı Kanunda ödenek üstü yapılabilecek harcama türlerine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

İç denetim nedir, nasıl ve kimler tarafından yapılır?

5018 sayılı Kanunun 63 üncü maddesine göre; iç denetim, kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetidir.
Bu faaliyetler, idarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir.

İç denetim, iç denetçiler tarafından yapılır.

Devlet borçlarında zamanaşımı süresi ne kadardır? Zamanaşımı süresi dolan devlet borcu, alacaklısına ödenebilir mi?

5018 sayılı Yasanın 34 üncü maddesi uyarınca; ilgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.
Ayrıca malın alındığı veya hizmetin yapıldığı mali yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar talep edilmeyen emanet hesaplarındaki tutarlar bütçeye gelir kaydedilir.

Gelir kaydedilen veya kamu idareleri lehine düşen devlet borcu mahkeme kararı üzerine ödenir.
 

5018 sayılı Kanuna göre birleşemeyecek görevler hangileridir?

5018 sayılı Kanunun 60 ncı maddesi uyarınca; harcama yetkilisi ile muhasebe yetkilisi görevi aynı kişide birleşemez. Mali hizmetler biriminde ön mali kontrol görevi yürütenler, onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarının hazırlanması, mali karar ve işlemlerin belgelendirilmesi, mal ve hizmetlerin teslim alınması gibi mali karar ve işlemlerin hazırlanması ve uygulanması aşamalarında görevlendirilemezler. İhale komisyonu ve muayene ve kabul komisyonunda görev alamazlar.

Hangi hallerde Ön Ödeme yapılabilir? Ön ödemelerde mahsup süresi ne kadardır?

5018 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre; harcama yetkilisinin uygun görmesi ve karşılığı ödeneğin saklı tutulması kaydıyla, ilgili kanunlarda öngörülen haller ile gerçekleştirme işlemlerinin tamamlanması beklenilemeyecek ivedi veya zorunlu giderler için avans vermek veya kredi açmak suretiyle ön ödeme yapılabilir. Verilecek avansın üst sınırları merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir.
Mahsup süresine ilişkin olarak ise “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 11 inci maddesinde aşağıda yer alan düzenlemeler yapılmıştır;

Her mutemet ön ödemelerden harcadığı tutara ilişkin kanıtlayıcı belgeleri, ilgili kanunlarında ayrıca belirtilmemiş olması halinde avanslarda bir ay, kredilerde ise üç ay içinde muhasebe yetkilisine vermek ve artan tutarı iade ederek hesabını kapatmakla yükümlüdür. Bakanlık, zorunlu hallerde mahsup süresini ayrıca belirlemeye yetkilidir. Mahsup süresi, avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne, son ayda tekabül eden günün mesai saati bitiminde; sürenin bittiği ayda avansın verildiği veya kredinin açıldığı güne tekabül eden bir gün yok ise, süre o ayın son gününün mesai saati bitiminde sona erer. Harcama yetkilisinin talimatıyla, bu süreler içinde getirilecek harcama belgeleri tutarında yeniden ön ödeme yapılabilir. Bu şekilde mahsup işlemi yapılmadıkça aynı iş için ön ödeme yapılamaz. Ancak, bakanlıkların yurtdışı teşkilatının ihtiyaçları için verilen avans ve açılan kredilerin mahsubu ve artıklarının iadesinde nakit iadesi yapılmaz, verilecek yeni avans veya açılacak krediden mahsup edilir.

Avansın verildiği tarihten önceki bir tarihi taşıyan harcama belgeleri avansın mahsubunda kabul edilemez. Mahsup döneminde verilen harcama belgelerinin de, ön ödemenin yapıldığı tarih ile en geç ait olduğu bütçe yılının son günü arasındaki tarihi taşıması gerekir.

Mutemet, işin tamamlanmasından sonra, yukarıdaki bir ve üç aylık sürelerin bitimini beklemeden, son harcama tarihini takip eden üç iş günü içinde ön ödeme artığını iade etmek ve süresinde mahsubunu yaparak hesabını kapatmak zorundadır.

Ön ödemenin, “Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 10 uncu maddesi gereğince başka mutemede devredilmesi halinde, devralan mutemedin de, hesabını ön ödemenin ilk mutemede yapıldığı tarihten itibaren, yukarıda belirtilen sürelerde muhasebe yetkilisine vermesi zorunludur.

Denetim elemanları, yollukları ve diğer giderleri karşılığı aldıkları avanslara ilişkin harcama belgelerini, takip eden ayın onuncu gününe kadar idarelerine vermek ve varsa avans artığını iade etmekle, idareler de bunu aramakla yükümlüdür. Hakediş tutarının avanstan fazla olması halinde, farkın, ilgili denetim elemanının banka hesabına aktarılması zorunludur.

Ön mali kontrol kimler tarafından ve nasıl yapılır ?

“İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca; ön mali kontrol görevi, idarelerin yönetim sorumluluğu çerçevesinde, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından yerine getirilir.

Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin mali karar ve işlemler, harcama birimleri ve mali hizmetler birimi tarafından idarenin bütçesi, bütçe tertibi, kullanılabilir ödenek tutarı, ayrıntılı harcama veya finansman programları, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluk yönlerinden kontrol edilir. Mali karar ve işlemler harcama birimleri tarafından kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması açısından da kontrol edilir.

Mali hizmetler biriminin ön mali kontrolüne tabi mali karar ve işlemlerin kontrolü, birimin iç kontrol alt birimi tarafından yerine getirilir.

Harcama birimlerinde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlisi tarafından yerine getirilir.

Bütçeden bir giderin yapılabilmesi için oluşması gereken şartlar nelerdir? Giderin gerçekleştirilmesi nasıl sağlanır?
5018 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi uyarınca; bütçeden bir giderin yapılabilmesi için; iş, mal veya hizmetin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak alındığının veya gerçekleştirildiğinin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca onaylanması ve gerçekleştirme belgelerinin düzenlenmiş olması gerekir.
Giderin gerçekleştirilmesi; harcama yetkililerince belirlenen görevli tarafından düzenlenen ödeme emri belgesinin harcama yetkilisince imzalanması ve tutarın hak sahibine ödenmesi ile tamamlanır.
Ödenek üstü harcama yapılmasının sonuçları nelerdir?
5018 sayılı Kanunun 70 nci maddesi uyarınca; kamu zararı oluşturmamakla birlikte bütçelere, ayrıntılı harcama programlarına, serbest bırakma oranlarına aykırı olarak veya ödenek gönderme belgelerindeki ödenek miktarını aşan harcama talimatı veren harcama yetkililerine, her türlü aylık, ödenek, zam ve tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemeler toplamının iki katı tutarına kadar para cezası verilir. Para cezaları, anılan Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca ilgili kamu idaresinin üst yöneticisi tarafından verilir.
Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri hangileridir?
5018 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri; uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareleri ifade eder.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri: 5018 sayılı Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerini,

Sosyal güvenlik kurumları: 5018 sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kamu kurumlarını,

Mahalli idareler: Yetkileri belirli bir coğrafi alan ve hizmetlerle sınırlı olarak kamusal faaliyet gösteren belediye, il özel idaresi ile bunlara bağlı veya bunların kurdukları veya üye oldukları birlik ve idareleri ifade eder.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amacı genel olarak nasıl açıklanabilir?
5018 sayılı kanunun amacı, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasının, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolü düzenlemektir.
Üst Yöneticiler kimlerdir? Sorumluklukları nelerdir?
5018 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca; Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı üst yöneticidir. Ancak, Milli Savunma Bakanlığında üst yönetici Bakandır.
Üst yöneticiler, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana; mahalli idarelerde ise meclislerine karşı sorumludurlar.

Üst yöneticiler, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler.
Muhasebe Yetkililerinin ödeme aşamasında kontrol etmekle yükümlü olduğu hususlar nelerdir?
5018 sayılı Kanunun 61 inci maddesi uyarınca; Muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde;
a) Yetkililerin imzasını,
b) Ödemeye ilişkin ilgili mevzuatında sayılan belgelerin tamam olmasını,
c) Maddi hata bulunup bulunmadığını,
d) Hak sahibinin kimliğine ilişkin bilgileri,
kontrol etmekle yükümlüdür.
Muhasebe yetkilileri, ilgili mevzuatında düzenlenmiş belgeler dışında belge arayamaz. Yukarıda sayılan konulara ilişkin hata veya eksiklik bulunması halinde ödeme yapamaz. Belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgeleri, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç bir iş günü içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak gönderilir. Hataların düzeltilmesi veya eksikliklerin giderilmesi halinde ödeme işlemi gerçekleştirilir.
Kamu gelir ve giderlerinin yılı ve mahsup dönemi ne kadardır?
5018 sayılı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca kamu gelir ve giderleri tahakkuk ettirildikleri mali yılın hesaplarında gösterilir.
Bütçe gelirleri tahsil edildiği, bütçe giderleri ise ödendiği yılda muhasebeleştirilir.
Kamu hesapları mali yıl esasına göre tutulur. Mali yılın bitimine kadar fiilen yapılmış olan ödemelerden mahsup edilememiş olanların, ödenekleri saklı tutulmak suretiyle, mahsup işlemleri mali yılın bitimini izleyen bir ay içinde yapılabilir. Zorunlu hallerde bu süre, Maliye Bakanlığı tarafından bütçe giderleri için bir ay, diğer işlemlerde beş ayı geçmemek üzere uzatılabilir.
Dış denetim amacı nedir, nasıl ve kimler tarafından yapılır?
5018 sayılı Kanunun 68 inci maddesi uyarınca Sayıştay tarafından yapılacak harcama sonrası dış denetimin amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve işlemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlarının Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmasıdır.
Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak;
a) Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olup olmadığının tespiti,
b) Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi,
Suretiyle gerçekleştirilir.
Dış denetim sırasında, kamu idarelerinin iç denetçileri tarafından düzenlenen raporlar, talep edilmesi halinde Sayıştay denetçilerinin bilgisine sunulur.
Denetimler sonucunda düzenlenen raporlar, idareler itibarıyla konsolide edilir ve bir örneği ilgili kamu idaresine verilerek üst yönetici tarafından cevaplandırılır. Sayıştay, denetim raporları ve bunlara verilen cevapları dikkate alarak düzenleyeceği dış denetim genel değerlendirme raporunu Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.
Örtülü ödenek nedir özellikleri nelerdir?
5018 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine göre, örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin milli güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Hükümet icapları için kullanılmak üzere Başbakanlık bütçesine konulan ödenektir. Kanunlarla verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine de örtülü ödenek konulabilir. Örtülü ödenek, bu amaçlar dışında ve Başbakanın ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler toplamı, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemez.
Başbakanlık ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi, gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı Başbakan tarafından belirlenir.
Örtülü ödeneklere ilişkin giderler Başbakan, Maliye Bakanı ve ilgili Bakan tarafından imzalanan kararname esaslarına göre gerçekleştirilir ve ödenir.
Muhasebe yetkilisi olarak atanacaklarda hangi şartlar aranır? Atamaları nasıl yapılır?
5018 sayılı Kanunun 62 nci maddesi  uyarınca, Muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilenler ile aşağıdaki şartları taşıması gerekir:
a) En az dört yıllık yüksek öğrenim görmüş olmak.
b) Kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmak koşuluyla bu idarelerde muhasebe yetkilisi yardımcısı veya eşiti görevlerde bulunmak.
c) Muhasebe yetkilisi sertifikası almış olmak.
d) Son üç yıl içerisinde olumsuz sicil almamış olmak.
e) Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.
f) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak.
Ancak, belde ve nüfusu 25.000'in altında olan ilçe belediyeleri ile mahalli idare birliklerinde muhasebe yetkilisi görevini yürütmek üzere atanacakların, yukarıdaki fıkranın (c), (d), (e) ve (f) bentlerinde belirtilen şartları taşımaları kaydıyla, en az lise mezunu olmaları ve kamu idarelerinin muhasebe hizmetlerinde en az dört yıl çalışmış olmaları yeterlidir.
9.12.1994 tarihli ve 4059 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde muhasebe yetkilisi Maliye Bakanlığınca, diğer kamu idarelerinde ise üst yöneticiler tarafından atanır.
5018 sayılı Kanuna göre Bakanların sorumlulukları nelerdir?
5018 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca, Bakanlar; hükümet politikasının uygulanması ile bakanlıklarının ve bakanlıklarına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stratejik planları ile bütçelerinin kalkınma planlarına, yıllık programlara uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, bu çerçevede diğer bakanlıklarla koordinasyon ve işbirliğini sağlamaktan sorumludur. Bu sorumluluk, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri için Millî Eğitim Bakanına, mahalli idareler için İçişleri Bakanına aittir.
Bakanlar, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda Başbakana ve Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı sorumludurlar.
Bakanlar; idarelerinin amaçları, hedefleri, stratejileri, varlıkları, yükümlülükleri ve yıllık performans programları konusunda her mali yılın ilk ayı içinde kamuoyunu bilgilendirirler.
Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme  kavramları neyi ifade eder ve hangi esaslara göre hazırlanır?
5018 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir. 

DİĞER
KONULAR


6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Harcırahın unsurları nelerdir?
6245 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. Bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilir.
Yurt içinde yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?
6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre;
Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,
b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,
Olarak hesaplanır.
Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.
Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?
6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca ;memuriyet mahali içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin (48 nci maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.
Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.
Yurt dışı yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?
6245 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre, yurt dışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;
a. Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt dışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi,

Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelere gidişlerde, yukarıdaki esaslara göre hesap edilecek yer değiştirme masrafının yarısı ödenir.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.
Aile masrafının miktarı nasıl hesaplanır?
6245 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.
Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.
Harcırah alabilmek için müracaat müddeti ne kadardır?
6245 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre;
a. Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

b. İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

Tarihlerden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir.

Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.
Geçici görev mahallerinde hastalananlara harcırah ödenir mi?
6245 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.
Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.
Sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak neresi dikkate alınır?
6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, sürekli görev harcırahı;
a. Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden,

b. Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir.
6245 sayılı Kanuna göre kimlere harcırah verilebilir?
6245 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca:
a. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

b. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

c. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

d. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

e. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

f. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

g. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

h. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

i. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

j. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.
Harcırah hesabında hangi aylıklar esas alınır?
6245 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre;
Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.
6245 sayılı Kanuna göre “memuriyet mahalli” neyi ifade eder?
6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.
Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına gidenlere harcırah ödenir mi?
6245 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendine göre Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.
6245 sayılı Kanunda tanımlanan “aile ferdi” kavramı ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tanımlanan “aile ferdi” kavramı arasında ne fark vardır?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre aile fertleri; memurun eşini, aile yardımına müstahak çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ifade eder.
6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde ise aile fertleri; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne babası ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.
Geçici görevle bulunulan mahalde, yatacak yer temini için ödenen bedeller için harcırah verilir mi?
6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.
Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir, ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.
Uzun süreli geçici görevlendirmelerde  “geçici görev gündeliği”nin verilebileceği azami süre ve verilecek gündelik miktarları ne kadardır?
6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi uyarınca geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren;
a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı   şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. (“bir yıllık dönem”, görev yerine varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük süreyi ifade etmektedir.)
b) Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde görev süresi ne kadar olursa olsun, gündeliğinin kesilmesi söz konusu değildir.
Kadrosu Genel Bütçeli İdarede olup, bu idareye bağlı Döner Sermayeli kuruluşun hizmetlerini görmek üzere geçici olarak görevlendirilen personelin harcırahı hangi kurum bütçesinden ödenir?

6245 sayılı Harcırah Kanununun  57 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” ifadesi yer almıştır.
Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstehak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü  kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir.

Hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedavi edilmek üzere gönderilmesi halinde birden fazla refakatçiye harcırah ödenebilir mi?

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde refakatçilerden sadece birisi için harcırah ödenir. (Konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulunun  1999/4 Esas No, 4936/1 Karar No’lu içtihadı birleştirme kararı mevcuttur.)

Memur veya hizmetlinin tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla başka yerde bırakılan aile fertleri için harcırah ödenebilir mi?
6245 sayılı Kanunun 25 nci maddesi uyarınca; memur veya hizmetli tarafından sağlık, ekonomik veya sair nedenlerle tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile fertleri için, yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı aşmamak şartıyla, aile fertlerinin ikamet edeceği yere kadar harcırah verilir.Bu durumda olanların daha sonra memur ve hizmetlinin bulunduğu yere gitmesi durumunda herhangi bir harcırah ödenmez. Ancak başka yerde bırakılan aile fertlerine, memur ve hizmetlinin  yeniden başka bir mahalle  atanmış olması durumunda  yeni görev mahalline kadar hesaplanacak miktarı aşmamak kaydıyla yeni memuriyet mahalline kadar harcırah ödenir.
Refakatçinin gerekli olduğuna, sevk eden doktor mu, yoksa sevk edilen yerin doktoru mu karar verecektir?
23.03.1995 tarih ve 4839/4 sayılı Sayıştay Genel Kurulu içtihadı birleştirme kararı ile, tedavi amacıyla başka bir yere gönderilen hastaya eşlik eden kimseye, hastanın gönderildiği mahalde, tedavi süresince ikamet yevmiyesi ödenebilmesi için hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda yer alan refakat şerhinin yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.
Sürekli bir göreve atanan memur yolda vefat ederse ölümün vuku bulduğu mahalden aile fertlerinin ikamet edecekleri mahale kadar harcırah verilir mi?
Sürekli bir göreve atanan memurun memuriyet mahalline varmadan yolda vefat etmesi halinde; aile fertlerinin başka bir mahale gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla  6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre, aile fertlerinden birisi memur veya hizmetli gibi değerlendirilerek hesaplanacak miktarda harcırah ödenir.
Memuriyet mahalli dışına gönderilenlere ödenecek gündelikler nasıl hesaplanır?
6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.
Emekli olanlara harcırah verilir mi? Verilirse hangi şartlar altında ödeme yapılır?
4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almıştır.Buna göre, emekli olanlara harcırah ödenmez ancak 500 (beş yüz) YTL tutarında tazminat ödenir.
Becayiş olunanlara harcırah verilir mi?
12.08.2003 tarih ve 4969 Sayılı Kanunla 6345 Sayılı Harcırah Kanununda yapılan değişiklikle 22.07.2003 tarihinden itibaren becayiş olunanlara harcırah verilir.
Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı veya yer değiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir.
1- Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan yada yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar,
2- Kadro dolayısıyla açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar,
3- Asilin dönüşüne kadar geçici olarak gönderilmiş  olmayıp da vekalet adı altında asaleten gönderilen ve vekalet süresi belli olmayan komutan ve memurlara görev mahalline kadar verilir.

DİĞER
KONULAR


KAMU İHALE MEVZUATINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR
15.02.2006 tarihinde yapılan Açık İhale sonucunda X Firması en uygun teklifi vermiş ve bu teklif ilgili makamca da uygun bulunmuştur.Firma Geçmiş SSK Prim borcunu 16.02.06 tarihinde yatırmış ve buna ait makbuzu ibraz etmiştir.Yapılacak işlem nedir?
4734 Sayılı Yasanın l0/c maddesi gereğince İhale tarihi itibariyle Prim borcu olduğu için istekli ihale dışı bırakılır.
20.05.06 tarihinde başlayıp 31.11.2006 tarihinde bitecek bir iş için ihaleye çıkılıyor. İlk ilan 10.02.2006 tarihinde yayınlanıyor.Ancak iş bitirme tarihinin sehven 31.10.06 olarak yazıldığı 25.02.06 tarihinde farkediliyor. Yapılacak işlem nedir? Düzeltme ilanı verilebilir mi?
İhale iptal edilir. İlandan 10 gün sonra düzeltme ilanı verilemez.
Yapılan bir ihale sonucunda istekli 30.000,00 YTL Kesin Teminat yatırmış, İcra Dairesinden 20.000,00 YTL'lik teminat üzerine haciz konulduğu bildirilmiştir. Yapılacak işlem ne olmalıdır?
İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve ihtiyati tedbir konulamaz.
X İdaresi bina onarımı için ihaleye çıkıyor. İhale üzerinde kalan istekli %6 oranındaki kesin teminatın, kendisine verilecek ilk istihkaktan kesilmesi için dilekçe veriyor. Yapılacak işlem nedir?
Yasanın 43.maddesi gereğince, danışmanlık hizmet ihalesi haricindeki ihalelerde sözleşme yapılmadan önce kesin teminatın yatırılması zorunludur. Bu nedenle talep kabul edilemez.
X İdaresi mal alımı için ihaleye çıkıyor. Üzerinde ihale kalan firma sözleşme süresi içerisinde malları teslim ediyor ve taahhüdünü yerine getiriyor. Ancak daha sonra firmanın vermiş olduğu teminat mektubunun sahte olduğu anlaşılıyor. Yapılacak işlem nedir?
Bu durumda müteahhit ve varsa ortakları hakkında TCK Hükümlerine göre dava açılması için yetkili C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Ayrıca yasaklama kararı alınması için gerekli işlemler yapılır.
Ekonomik Açıdan en avantajlı teklifin en düşük fiyat esasına göre değerlendirildiği ihalelerde birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın verilmesi halinde yapılacak işlem nedir?
Bu gibi durumlarda İşletme ve Bakım Maliyeti, Maliyet Etkinliği, Verimlilik, Kalite ve Teknik Değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre teklif mektupları nasıl hazırlanır?
4734 Sayılı Kanunun 30. maddesi ikinci fıkrasına göre; teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.
İhalede verilen bütün teklifler reddedilebilir mi?
4734 Sayılı Kanunun 39. maddesine göre; ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerin talepte bulunması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden isteklilere bildirir.
İhale sonucu yapılan sözleşmelerin notere tasdiki zorunlu mudur?
4734 Sayılı Kanunun 46. maddesine göre; Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
İhalelerin sözleşmeye bağlanması zorunlu mudur?
(4734/46.Md) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale dokümanında aksi belirtilmedikçe sözleşmelerin notere tescili ve onaylattırılması zorunlu değildir.
İhale dokümanında belirtilen şartlara aykırı sözleşme düzenlenemez.
Ancak Pazarlık Usulüyle  21/f bendi kapsamında yapılan mal alımlarında, malın sözleşme yapma süresi içinde teslim edilmesi ve bunun idarece uygun bulunması halinde, sözleşme yapılması ve kesin teminat alınması zorunlu değildir.
Yaklaşık Maliyet ne şekilde belirlenir?
Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilânlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.(5734/9.Md)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılan ihalelerde ve 4735 Sayılı kanun gereğince yapılan sözleşmelerde itilaf halinde hangi Kanun gereğince işlem yapılmaktadır?
Sözleşme imzalandıktan sonra özel kanun hükümleri dışında kalan tüm hükümleri ile Borçlar Kanununa tabi olunmaktadır.
Açık ihale usulü ile Belli istekliler arasında ihale usulü arasındaki fark nedir? Neden?
Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği ihale usulüdür. Belli istekliler arasında ihale usulünde ise yapılacak ön yeterlilik değerlendirilmesi sonucunda idarelerce davet edilen isteklilerin teklif verebileceği bir usuldür. Belli istekliler arası ihale usulü, işin özelliğinin uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirmesi nedeniyle açık ihale usulünün uygulanamadığı mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinde uygulanır.
Kesin teminat hangi oranda, ne zaman alınır, hak edişten kesinti yapılmak suretiyle teminat alınabilir mi?
Sözleşme ve  ihale dökümanı hükümlerine uygun olarak taahhüdün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat ihale üzerinde kalan istekliden alınır. Danışmanlık hizmet ihalelerinde  ihale dökümanında belirtilmesi kaydıyla kesin teminat sözleşme imzalanmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hak edişten % 6 oranında kesinti yapmak suretiyle kesin teminat alınır.
Mal, Hizmet ve Yapım işleri nelerdir?
Mal: Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,
Hizmet: (Değişik: 4964/ 3 md.) Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri;
Yapım: Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini.
İhale İşlem Dosyası nelerden oluşur?
(4734/ 7. Mad) İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.
İhale ilân süreleri ve kuralları nelerdir?
(4734/13.Mad) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle;

a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden;
1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün önce,
2) Belli istekliler arasında ihale usulü ile yapılacak olanların ön yeterlik ilânları, son başvuru tarihinden en az ondört gün önce,
3) Pazarlık usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az yirmibeş gün önce,
Resmî Gazetede en az bir defa yayımlanmak suretiyle yapılır.
Yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kırk gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur.

b) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede belirtilen eşik değerlerin altında kalan ihalelerden;
1) Yaklaşık maliyeti 51.767,00 YTL'ye kadar olan mal veya hizmet alımları ile altmış milyar Türk Lirasına kadar olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yedi gün önce ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde,
2) Yaklaşık maliyeti 51.767,00 YTL ile 103.535,00 YTL arasında olan mal veya hizmet alımları ile
103.535,00 YTL ile 862.810,00 YTL arasında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az ondört gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
3) Yaklaşık maliyeti
103.535,00 YTL'nin üzerinde ve eşik değerin altında olan mal veya hizmet alımları ile 862.810,00 YTL'nin  üzerinde ve eşik değerin altında olan yapım işlerinin ihalesi, ihale tarihinden en az yirmibir gün önce Resmî Gazetede ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde,
En az birer defa yayımlanmak suretiyle ilân edilerek duyurulur.
Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik değerlerin altında kalan belli istekliler arasında yapılacak ihalelerde ön yeterlik ilanlarının son başvuru tarihinden en az yedi gün önce (b) bendindeki süre hariç diğer usullere göre yapılması ve ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden önce (b) bendindeki sürelere göre davet mektubu gönderilmesi zorunludur.
İlan edilecek ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir.
İhalenin yapılacağı yerde gazete çıkmaması halinde ilân, aynı süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilân tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir.
İdareler, yukarıda belirtilen zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilir. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen asgari ilan sürelerine oniki gün eklenir.
İhale usulleri nelerdir?
(4734 /18. Mad.)İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:
a) Açık ihale usulü.
b) Belli istekliler arasında ihale usulü.
c) Pazarlık usulü.
4734/22.maddeye göre doğrudan teminde ihale komisyonu kurma zorunluluğu var mıdır?
Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.
4734  sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan eşik değerler nasıl, ne zaman ve kim tarafından   güncellenir?
4734  sayılı kanunun 8. maddesinde yer alan eşik değerler  bir önceki yılın toptan eşya fiat endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir. Her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede yayınlanır.
4734 sayılı kanun gereğince ihale teklifleri  nasıl alınır ve teklif mektupları nasıl açılır?
(4734/36. Md.)(Değişik: 4964/ 23 md.) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale saatinde kaç teklif verilmiş olduğu tutanak ile tesbit edilir. İhalede  hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır.İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Usulüne uygun hazırlanmayan zarflar tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Uygun olan zarflar istekliler ile birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. Belgelerin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığı, belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ve  teklif  fiyatları açıklanır. Hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez. Teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler komisyon tarafından değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.
4734 sayılı kanun gereğince yapılan bir ihalede yaklaşık maliyetten aşırı düşük teklifler nasıl değerlendirilir?

(4734/38. Md.) İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre  fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan hüküm giymiş bir müteahhidin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan bir ihaleye katılması durumunda ne gibi işlem yapılır?
Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren bir suçtan hüküm giymiş olan müteahhit, 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre ihaleye katılamayacak yasaklı isteklidir. 4734 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ihaleye müteahhidin yasaklı olduğu halde girmesi durumunda, müteahhit ihale dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Müteahhidin yasaklı olduğu, teklifleri değerlendirme aşamasında tespit edilememiş ve  ihale üzerine yapılmışsa teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre yapılan bazı ihalelerde ihale dökümanlarında “Yerli İstekli Olduğuna Dair Belge” isteniyor. Yerli istekli kimlerdir, Yerli İstekli Belgesi nelerdir ve hangi durumlarda istenmesi gerekir?

Yerli istekli; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

Yerli istekli belgeleri;
Gerçek kişiler için;Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduklarına dair nüfus cüzdanı sureti,
Tüzel kişi istekliler için; Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kuruldukları;
- Şirketlerde,şirket merkezinin bulunduğu yeri gösterir ticaret sicil gazetesi veya ilgili ticaret sicil memurluğunca verilen belge,
- Derneklerde, ilgili mülki amirlikçe verilen alındı belgesi,
- Vakıflarda, Vakıflar Genel Müdürlüğünce tutulan merkezi sicile kayıtlı olduklarına dair merkezi sicil kaydının örneği veya yayımlandığı Resmi Gazete ile,
- Kooperatiflerde, ilgili Bakanlıkça düzenlenen belge,
-  Diğer tüzel kişiliklerde, ilgili mercilerce düzenlenecek belgelerdir.
- Ortak girişim isteklilerde bu şartlar,ortak girişimi oluşturan her ortak için ayrı ayrı aranır.

Yerli istekli belgelerinin, sadece yerli isteklilerin katılabileceği ihaleler, yani yaklaşık maliyeti eşik değerin altında kalan ihaleler ile yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanacağı belirtilen ihalelerde istenilmesi zorunludur.

İhale komisyonuna verilen tekliflerin geçerlilik süresi ne kadardır?

4734 sayılı Kanunun 32 nci maddesine göre tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

İhale için tespit olunan gün tatil gününe rastlarsa ihale hangi gün yapılır?

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (g) fıkrası uyarınca; ihale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlandan sonra çalışma saati değişse de ihale ilan edilen saatte yapılır.

Birim fiyat üzerinden teklif alınacak ihalelerde yaklaşık maliyet  nasıl belirlenir?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 7 nci maddesine göre birim fiyat üzerinden teklif almak suretiyle gerçekleştirilecek hizmet alımlarında idarece her bir iş kaleminin miktarını ve yapım şartlarını gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birim fiyatı, bu fiyata dahil olan maliyetler, birimi ve diğer hususlar gösterilir.

Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili her türlü unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

İdareler yurt dışı yayınlarda ihale ilanı verebilir mi?

İdareler, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesindeki zorunlu ilanların dışında işin önem ve özelliğine göre ihaleleri, uluslararası ilan veya yurt içinde çıkan başka gazeteler veya yayın araçları, bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (internet) yolu ile de ayrıca ilan edebilirler. Ancak, uluslararası ilan yapılması halinde, belirtilen asgari ilân sürelerine oniki günlük süre eklenir.

Son teklif verme tarihi 20 Nisan 2006 olan hizmet alım ihalesinde idarece istenilen bilanço istekli tarafından 2004 ve 2003 yıllarına ait olarak verilirse kabul edilebilir mi?

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğine göre ihale veya son başvuru tarihi yılın ilk üç ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli görülen bölümlerini ya da bunlara eşdeğer belgelerini sunamayan istekliler iki önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu bilanço belgelerinin yeterlik şartını sağlamaması halinde, iki önceki yılın bilanço belgeleri ile  üç önceki yılın bilanço belgeleri sunulabilir ve belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu düzenleme serbest meslek kazanç defteri için de geçerlidir.

Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Son teklif verme tarihi 31/03/2006 tarihinden sonra olduğu için isteklinin, 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu sunması gerekir, bu nedenle kabul edilemez.

İhale dokümanında değişiklik yapılabilir mi?

4734 Sayılı kanunun  29 uncu maddesine göre  ilân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur.

Ancak, ilân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilname, son teklif verme gününden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.

Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu talebin idarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, bu tarihe kadar ihale dokümanı alan bütün isteklilere son teklif verme gününden on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir.

4734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (a),(d), (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısı en az kaç olmalıdır?

734 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin (a),(d) ve (e) bentlerine göre yapılacak ihalelerde teklif veren istekli sayısı en az üç olmalıdır. İstekli sayısının üçten az olması  halinde ihale iptal edilir.

Kamu İhale Kurumunun gelirleri nelerdir?

4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendi uyarınca Kamu İhale Kurumunun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

 1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, yüzyetmişikibin beşyüzaltmış Yeni Türk Lirasını aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

 2) Şikâyette bulunan isteklilerden ikiyüzellialtı Yeni Türk Lirası.

 3) Eğitim, kurs, seminer ve toplantı faaliyetlerinden elde edilecek gelirler.

 4) Her türlü basılı evrak, form, doküman ve yayınlardan elde edilecek gelirler.

 5) Gerektiğinde genel bütçeden yapılacak yardımlar.

 6) Diğer gelirler.

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen kaç gün içinde ihale kararını onaylar?

4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca; ihale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre sözleşmelerde bulunması zorunlu olan hususlar nelerdir?

4735 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

b. İdarenin adı ve adresi.

c. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.

d. Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.

e. Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.

f. Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

g. Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.

h. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.

i. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.

j. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.

k. Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.

l. Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.

m. İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.

n. Gecikme halinde alınacak cezalar.

o. Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.

p. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

r. Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.

s. Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.

t. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.

u. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.

v. İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.

y. Anlaşmazlıkların çözümü

Sözleşme imzalandıktan sonra,sözleşme bedelinin aşılmaması ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, hangi hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir?

4735 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre;

a. İşin yapılma veya teslim yeri;          

b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları hususlarında değişiklik yapılabilir.

Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi halinde ne gibi işlemler yapılır?

4735 sayılı Kanunun 23 üncü maddesine göre; mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Yüklenicilerin cezai sorumlulukları nelerdir?

4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre; iş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Hükmolunacak cezanın yanısıra, idarece 26 ncı maddeye göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihinden itibaren uygulanmak şartıyla bir yıldan az olmamak üzere üç yıla kadar bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla 26 ncı maddenin ikinci fıkrasında sayılanlarla birlikte yasaklanırlar.

4735 sayılı Kanunda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar ile bu kişilerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketleri veya bu kişilerin ortağı olduğu şahıs şirketleri, mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır.

Mahkeme kararı ile yasaklananlar ve haklarında ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir.

Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Tedarikçilerin sorumlulukları nelerdir?

4735 sayılı Kanunun 33 üncü maddesine göre; tedarikçiler taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 27 nci madde hükümleri uygulanır.

İhale komisyonunu kim kurar, komisyon üyeleri kimlerden ve kaç kişiden oluşur?

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca; ihale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin  ve muhasebe veya mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri nelerdir?

4734 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre idareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez.

4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

İlgili mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu gerekli olan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için ÇED olumlu belgesinin alınmış olması zorunludur. Ancak, doğal afetlere bağlı olarak acilen ihale edilecek yapım işlerinde ÇED raporu aranmaz.

İhale dosyası ihale komisyonu üyelerine hangi süre içerisinde gönderilmelidir?

4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine göre ihale dosyası ihale komisyonu üyelerine gönderilir ve gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhale yapan kuruluşun ihale yetkilisi ile eş ve çocukları bu kanun kapsamında yapılacak ihalelere katılabilir mi?

4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesine göre ihaleyi yapan kurum ve kuruluşun ihale yetkilisi ile eş ve çocukları bu kanun kapsamında yapılacak ihalelere iştirak edemezler.

Sözleşmenin uygulanması sırasında yasak olan fiil ve davranışlar nelerdir?

4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesine göre yasak olan fiil ve davranışlar aşağıda belirtilmiştir.

a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

d. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

e. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

f. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

g. Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması.

Taahhüt dosyasında bulunması gereken belgeler nelerdir ?
1- Onay belgesi
2- İhale komisyonu kararı
3- Sözleşme
4- İlanın yapıldığına dair tutanak
5- Teminat alındığına ilişkin alındının  örneği
6- Karar ve ve sözleşmeye ait damga vergisinin yatırıldığına dair alındı belgesi
7- Yapım işlerinde sözleşmede öngörülmeyen iş artışının zorunlu hale gelmesi ve bu artışın yükleniciye yaptırılması halinde buna ilişkin onay belgesiyle ek kesin teminata ilişkin belge
8- Sözleşmenin devri halinde devir sözleşmesi
9- Süre uzatımı verilmesi halinde buna ilişkin karar ve onay
10- Başbakanlığın ve Bakanların iznine tabi alımlarda izin yazısı
11- Mali Hizmetler Biriminin ön mali kontrolüne tabi olan hallerde, uygun görüş verildiğine veya verilmediğine ilişkin görüş yazısı.
Harcama Talimatı, Onay Belgesi  ve İhale Onay Belgesi  hangi hallerde düzenlenir?
1- Kamu İhale Mevzuatı gereğince ihale usulleri uygulanmak suretiyle yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde İHALE ONAY BELGESİ
2- Kamu İhale Mevzuatı gereğince doğrudan temin usulü ile veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun'nun 3. maddesine göre Kanuna tabi olmadığı belirtilen işlerde ONAY BELGESİ
3- İlgili mevzuata göre ödenmesi gereken geçici görev yolluğu, görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıkları, kıdem tazminatı, huzur ücreti, konferans ücreti, kaçak olarak yakalanan eşya, uyuşturucu, silah ve mühimmatlar için verilecek ikramiyeler ile diğer ikramiye ve teşvik primleri ve benzeri ödemelerde HARCAMA TALİMATI
    düzenlenir.
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağında  kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın birim fiyatının gerek var mıdır?
Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağında  kişi veya firmalardan alınan fiyat tekliflerine ilişkin sütunlarında alınacak malın MİKTAR, BİRİM FİYATI ve TOPLAM FİYATININ gösterilmesi zorunludur.

DİĞER
KONULAR


TEDAVİ YARDIMI VE CENAZE GİDERLERİNE
İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

Hastanın tedavi kurum veya kuruluşuna gitmesi için almış olduğu  sevk kağıdı kaç gün geçerlidir?
Sevk işlemleri, şehir içi sevklerde 3 (üç) işgünü, şehir dışı sevklerde 5 (beş) işgünü geçerlidir.
İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren kaç gün içinde nereden  alınacaktır?
İlaçlar reçetenin tanzim tarihinden itibaren dört işgünü içinde öncelikle sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir.Bu sürenin dışında vaki müracatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.
Tedavi kurum ve kuruluşlarınca faturalar kim adına düzenlenecektir? Ayrıca faturalar KDV hariç mi yoksa dahil mi düzenlenecektir?
Tedavi kurum ve kuruluşlarınca faturalar hasta adı da belirtilmek suretiyle kurum adına düzenlenecektir. Bütçe uygulama talimatındaki fiyatlar KDV hariç olarak tespit edildiğinden faturalar düzenlenirken KDV ayrıca ilave edilecektir.
Gözlük cam ve çerçeve bedelleri kaç yılda bir ödenir?
Bütçe Uygulama talimatı gereğince gözlük camı ve çerçeveleri 2 yılı geçmeden yenilenemez. Ancak Sağlık zarureti görülmesi dolayısıyla gözlük cam numaraları değiştiği takdirde, 6 aydan az olmamak kaydıyla reçeteye dayanılarak alınan yeni gözlük camlarının bedeli kurumca ödenir.
Tip 1 diyabetli ve insuline bağlı tip ll diyabetlilerin, hipoglisemili hastalarla gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu şeker ölçüm çubuklarına ait bedellerinin ödenmesinde geçerli sağlık kurulu raporları kaç yılda bir yenilenmelidir?
Tip 1 diyabetli ve insuline bağlı tip ll diyabetlilerin, hipoglisemili hastalarla gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu şeker ölçüm çubuklarına ait sağlık kurulu raporları en fazla bir yıl geçerli olduğundan her yıl yenilenmesi gerekir.
Kimlere ait cenaze masrafları ödenir?
Devlet Memurlarının ölümleri halinde Cenaze giderleri(cenazenin başka yere nakil dahil )kurumlarınca ödenir.
Yurt dışında sürekli ve geçici görevle bulunan veya yetiştirilmek ,eğitilmek,bilgilerini artırmak,staj yapmak  veya tedavi  görmek üzere  yurt dışına gönderilmiş olan Devlet Memurlarından ölenler ile, Sürekli görevle yurt dışında bulunanların eş ve bakmakla yükümlü oldukları anne, baba ve aile yardımına müstehak çocuklarından ölenlerin cenazelerinin yurda getirilmesi için zorunlu giderler kurumca ödenir.
Mutat taşıt aracı dışında başka bir taşıt aracı ile hasta sevki yapılabilinir mi? Yapılabilinir ise bunun şarları nelerdir?
Mutat taşıt aracı dışında başka bir taşıt aracı ile hasta sevki yapılabilmesi için,ilgili doktor tarafından,hastalığın ne olduğu,mutat taşıt aracı ile seyahat edememe ve ambulans veya uygun görülen herhangi bir araçla gitmesinin gerekçelerini belirten rapor düzenlenmelidir. Bu rapor Başhekim tarafından da onaylanması gerekir.
Sağlık kurumuna ait ambulans ile memuriyet mahalli dışına yapılan hasta nakil ücreti hastanın kurumunca “Ambulans ile özel Ambulans servisleri ve Ambulans Hizmetleri yönetmeliğinin” 29. maddesi gereğince kurulan komisyonca tespit edilecek ücretler dikkate alınmak ve rayiç bedeli aşmamak üzere ödenir.
Göz tedavisi sonucu  göz hastalıkları uzmanı tarafından düzenlenen reçeteye dayanılarak alınan Contakt-lens camlarına ait bedeller bütçeden ödenir mi?
2005 mali yılı Bütçe Uygulama  Talimatının  6 Göz Tedavilerine ilişkin 6.10 bendinde belirtildiği üzere; Katarakt ameliyatı sonucunda göz içine takılan lensler (göz içi mercekleri) ile göz ameliyatları sonucuna bağlı olarak kullanılması sağlık kurulu raporuyla gerekli görülen lens bedelleri ve bunlara ait bakım preparatları hariç olmak üzere; göz tedavilerinde kullanılmasına kesin zorunluluk olduğu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilse bile, CONTAKT-LENS camlarına ait bedeller hiçbir şekilde ödenmeyecektir. Bu uygulama yurt dışında bulunan memurlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri için de geçerlidir.
Reçetelere yazılabilecek ilaç miktarı konusundaki düzenlemeler nelerdir?
Ayaktan yapılan tedavilerde; ayakta tedavide Kullanımı Sağlık Kurulu Raporuna bağlı ilaçlar dışında;reçetelere en fazla dört kalem ve yedi günlük tedavi dozunu aşmayacak şekilde ilaç yazılacaktır. İlacın yedi günlük tedavi dozunu belirlemek üzere, reçetede mutlak surette günlük kullanım dozu da belirtilecektir. İlacın piyasada bulunan en küçük ambalajı, yedi günlük tedavi dozundan fazla ise, bu ilaç bir kutu olarak verilecektir.

Ancak, aynı eşdeğer gruptaki ilaçların piyasadaki yedi günlük ambalaj formlarından bir tanesinin bir kutu olarak verilmesi uygulamasına 1/10/2006 tarihinden itibaren geçilecektir.

Pnömoni, bronşektazi, osteomyelit teşhislerinde hekim gerekli gördüğü taktirde 10-14 günlük tedavi dozunda antibiyotik reçete eder. Diğer endikasyonlarda 5-7 günlük antibiyotik tedavisi uygulanır.

İlaç verilmesinde genel kural en fazla dört kalem ilaç, yedi günlük tedavi dozu ve her kalemden de bir kutu ilacın hekim tarafından reçeteye yazılmasıdır. Ancak, bir kutu ilacın yedi günlük tedavi dozunu karşılamaması durumunda gerekli miktardaki ilaç hekim tarafından reçeteye yazılabilecektir.

Örnek 1- Hasta (A)’ya yedi günlük tedavi süresi için orijinal ambalajında 20 adet draje bulunan bir antibiyotik yazılmış olsun. Günde 12 saat ara ile toplam 2 adet kullanılması öngörülen bu ilaç yedi günlük tedavi dozunu karşılayacağından reçeteye ancak bir kutu yazılabilecektir.

Örnek 2- Hasta (B)’ye hekim tarafından orijinal ambalajı 100 cc.lik süspansiyon şeklinde olan ve günde 6 saat ara ile 5 cc üzerinden 4 kez alınması uygun görülen yedi günlük antibiyotik tedavisi önerilmiş olsun. Bu durumda bir kutu yedi günü karşılamadığına göre, bir haftalık tedavi dozunu sağlamak için hekim tarafından reçeteye bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

Örnek 3- Hasta (C)’ye orijinal ambalajında 16 adet kapsül bulunan ve günde 8 saat ara ile 3 adet kullanılması uygun görülen (500) mg’lik antibiyotik yazılmış olsun. Hekim tarafından yedi günlük tedavi süresi öngörülmüş olduğu takdirde hastanın reçetesine bu ilaçtan en fazla 2 kutu yazılabilecektir.

a)İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar listesinde (EK–2) yer almamakla birlikte, uzun süreli kullanımı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen ilaçlarda (hasta katılım payı alınmak kaydıyla), tüm hekimlerce,

b)Menopoz (Kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon ve aile hekimi uzmanları tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce) ve disfonksiyonel uterin kanamalarda (kadın hastalıkları ve doğum ve aile hekimliği uzmanı tarafından ve sağlık kurulu raporuna istinaden tüm hekimlerce) rapor aranmaksızın,

en fazla üç aylık tedavi dozu yazılabilir.

c) 1.Yanık tedavilerinde, anemilerde, reflüde ve GIS ülserlerinde,

2. Yalnız dermatoloji uzmanlarınca reçete edilebilen oral retinoidlerde (izotretionin, asitretin),

3. Yatış sonrasında taburcu edilen hastaların idame tedavisi için düzenlenen reçetelere,

hekim tarafından tedavi süresi belirtilmek kaydıyla,

en fazla bir aylık dozda ilaç yazılabilir.

Yatarak tedavi edilen hastalar için gerekli olan ve hastane eczanesinde bulunmayan ilaçlar en fazla beş günlük tedavi dozunu geçmeyecek şekilde reçeteye yazılabilir. Bu reçetelerde mutlak surette günlük tedavi dozu da yazılacak, beş günlük tedavi dozunu aşan ilaç eczane tarafından kesinlikle verilmeyecektir. Ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları yazılabilir.

Bir ilacın Sağlık Bakanlığınca izin verilen endikasyon ve kullanım dozu dışında kullanımı ancak Sağlık Bakanlığınca verilen onayla mümkün olacaktır.

Acil vaka nedeniyle doğrudan sağlık kurumlarınca sağlanan tedavi giderlerinin ödenmesi mümkünmüdür?
Tedavi giderlerini düzenleyen yönetmeliğin 15 ve 25 inci maddelerine göre, vakanın acil olması nedeniyle, gerekli başvurma ve yollama işlemleri yapılmadan doğrudan sağlık kurum ve kuruluşunca tedavi sağlandığı takdirde, tedavi giderlerinin ödenebilmesi için, hastanın taburcu edildiği tarihten itibaren lüzumlu işlem ve belgelerin usulü dairesinde;
a) Yurt içinde (resmi tatil günleri hariç) 30 gün,
b) Yurt dışında 90 gün,
içerisinde hazırlanıp ilgili kuruma verilmesi gerekmektedir.
Acil vakalara ilişkin tedavilerde de ilgili sağlık kurumu tarafından bu Talimat eki (EK-8) ve (EK-9) fiyat tarifelerinde yer alan fiyatlar uygulanır. Gerekli tedavi işlem ve belgeleri tamamlanmadan yapılan giderlerin bedeli, bunların tamamlanmasından sonra ilgili masraf belgeleri verilmek suretiyle kurumdan alınır.(2006/6 Büt.Uyg.Tal.Md.3)
Bütçe uygulama Talimatlarına göre “Yatarak Tedavilerde Reçetelerin Düzenlenmesi” ne şekilde olmalıdır?
Yatarak tedavilerde hastanede kullanılan ilaçların hastane eczanelerinden temini zorunludur. Dışardan alınması gereken ilaçlar, hak sahiplerinin sağlık karnelerine, üzerinde yer alan bilgiler tam ve eksiksiz olarak kendinden kopyalı reçetelere yazılacak, “ECZANEMİZDE YOKTUR, YATAN HASTA” kaşesi vurularak başhekimlik tarafından onaylanacaktır.

Hastanelerde bu şekilde düzenlenen reçeteler beş günlük maksimal tedavi dozunu geçemeyecektir. Bilahare ilacın hastane eczanesince temin edilememesi ve tedavinin devam ettiği durumlarda  “doz” bitiminde yeniden reçete yazılması mümkündür.

Yukarıda belirtilen esaslara göre, hastanelerde yatan hastalar için düzenlenen reçete muhteviyatı ilaçların, rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, eczanelerden dönüşümlü olarak temini hususunda, hastaneler, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile işbirliği yapabilir. Bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti tarafından müştereken belirlenir. Yatan hastalar taburcu edilirken idame tedavileri için reçete edilen ilaçlar, SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devri nedeniyle hastane stoklarında kayıtlı ve üzerlerinde “SSK MALIDIR SATILAMAZ” ibaresi bulunan ilaçlarla sınırlı olmak üzere, hastane eczanesinden verilebilir ve hastanın kurumuna tedavisine ait diğer işlemlerle birlikte fatura edilir. Bu ilaçlar SSK mensubu hastalara verildiği takdirde provizyon sistemine girilir. Hasta katılım payı peşin alınan hak sahiplerinden, hastane tarafından tahsil edilir, maaşından kesilen hak sahipleri için ise kurumlarınca ilgili hastanelere ödenir. Bu uygulamada, Talimatta belirtilen reçete yazım kuralları ile indirim oranları dikkate alınır.” (2006/6 Büt.Uyg.Tal.Md.11/1)

“Şeker Ölçüm Çubuk Bedelleri”  hangi şartlarda ödenir?
Tip I diyabetli ve insüline bağımlı tip II diyabetlilerin, hipoglisemili hastalarla gestasyonel diyabetlilerin kullanmakta olduğu kan şekeri ölçüm çubuklarına ait bedeller, aşağıda belirtilen esas ve şartlarda ödenecektir;

a) Kişinin, tip I diyabetli veya insüline bağımlı tip II diyabetli olduğuna dair endokrinoloji ve metabolizma, iç hastalıkları, çocuk sağlığı hastalıkları, var ise diyabet bilim dalları uzmanlarından birinin bulunduğu resmi sağlık kurulu raporu alınacaktır.

b) Sağlık kurulu raporunda hastalığın tipi, varsa özelliği ve komplikasyonları ile kendi kendine veya yakınlarınca kontrol yeteneği kazanmış oldukları belirtilecektir.

c) Hastalar şeker ölçüm cihazlarını kendileri temin edeceklerdir.

d) Şeker ölçüm çubukları; hastanın satın almış olduğu cihaza uygun olarak, Tip I diyabetes mellituslu hastalar için ayda 100 adet, Tip II diyabetes mellituslu insülin kullanan hastalar için ayda 30 adet, hipoglisemi hastaları için ayda en fazla elli adet, gestasyonel diyabet için gebelik süresince ayda en fazla 100 adet, münhasıran oral antidiyabetik ilaç kullanan Diyabetes Mellituslu hastalara iki günde bir adet hesabıyla en fazla üç aylık doza tekabül edecek şekilde yazılacak reçetelere göre verilecektir.

e) Sağlık kurulu raporuna istinaden verilen ölçüm çubuğu miktarları reçeteyi yazan hekimlar tarafından ilgililerin sağlık karnelerine işlenecek ve ölçüm çubuğunun verildiği tarihler, miktarı, reçeteyi yazan hekimun isim, imza ve diploma numarası karnede yer alacaktır.

f) Kan şekeri ölçüm çubuklarına ait fatura, usulüne uygun doldurulmuş sevk kağıdı ve reçetenin asılları ile sağlık kurulu raporu ve sağlık karnesinin ilgili sayfasının fotokopisi ödeme evrakına eklenecektir. Her bir şeker ölçüm çubuğu için ödenecek bedel 55 Yeni Kuruşu geçmeyecektir.

g) Ödemeler doğrudan ilgili kişilere yapılacak, yukarıda belirtildiği şekilde düzenlenmeyen fatura bedelleri kurumlar ve saymanlar tarafından ilgililere ödenmeyecektir.

h) Sağlık kurulu raporları en fazla iki yıl geçerli olacaktır.(2006/6 Büt.Uyg.Teb.Md. 20.6)

Tüp bebek tedavisi için özel bir hastaneden alınan Sağlık Kurulu Raporu geçerli midir?
Tüp bebek tedavisi için gerekli olan sağlık kurulu raporları; iki kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bir üroloji uzmanının katılımı ile üç uzmandan oluşan sağlık kurullarınca düzenlenecektir. Bu raporların eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınması zorunludur.
Birinci Basamak resmi ve özel sağlık kuruluşları hangileridir?
Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi ile sağlık merkezleri.

Birinci basamak özel sağlık kuruluşu: Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel poliklinikleri.

İkinci Basamak resmi ve özel sağlık kurumları hangileridir?

İkinci basamak resmi sağlık kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan Devlet hastaneleri (bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri dahil), özel dal hastaneleri, ilçe/belde gün hastaneleri (Bunların listesi Sağlık Bakanlığı tarafından geri ödeme kuruluşlarına bildirilir), Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri,

İkinci basamak özel sağlık kurumu: Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne göre ruhsat almış özel hastaneler ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan özel tıp merkezleri ve özel dal merkezleri dir.

Memurun kendisinin hastalanması halinde sevk işlemleri nasıl yapılır?
5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun gereği aile hekimliği uygulamasına geçilen illerde, öncelikle aile hekimine başvurulması, aile hekimince lüzum görülmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına aile hekimince sevkin yapılması esastır.

Ancak, pilot uygulamanın sağlıklı bir şekilde yerleşmesi amacıyla, aile hekimliği uygulamasına başlanan illerde uygulamanın başladığı tarihten itibaren 6 ay süre ile bu şekilde sevk zorunluluğu olmayıp sevk işlemleri bu maddedeki diğer hükümlere göre yapılabilir.

Aile hekimliği uygulaması bulunmayan illerde, aktif çalışanlar, kurumu tarafından yeterli sayıda nüshalı hasta muayene istek formu ile var ise kurum tabibine gönderilecek, kurum tabibinin gerekli görmesi halinde ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumuna sevk edilebilecektir. Kurum tabibi bulunmadığı takdirde aktif çalışanlar, kurumu tarafından düzenlenen muayene istek formu ile belediye sınırları ve mücavir alan içinde bulunan birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşuna doğrudan başvurabilirler. Kurum hekimliği veya diğer birinci basamak sağlık kuruluşundan ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapılacak sevk işlemlerinde hastane ve hekim adı belirtilmez.

Memurun bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin hastalanmaları halinde sevk işlemleri nasıl yapılır?
Aktif çalışanların bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, kurum hekimliğine veya belediye sınırları ve mücavir alan içerisindeki birinci, ikinci veya üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına kurumu tarafından düzenlenen muayene istek formu ile birlikte doğrudan veya sevkli olarak başvurabilirler.

Herhangi bir resmi sağlık kurumunda çalışanlar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin tedavileri, istemeleri halinde sevk zincirine tabi olmaksızın kendi sağlık kurumlarında sağlanabilecektir.

Hasta Katılım Payından Muaf  İlaçlar (EK-2) listesinde yer almayan raporlu ilaçların reçetelenmesi nasıl yapılır?
2006/6 No'lu Bütçe Uygulama tebliğine ekli Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde  yer alan hastalıklarda kullanılacak ilaçlar sağlık kurulu raporuna istinaden en fazla 3 aylık miktarda yazılabilecektir.

Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde bulunan hastalıklarda rapora istinaden bir reçetede 4 kalem sınırlaması bulunmamaktadır.

a) İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler (Tebliğin 12.7 bölümü ve EK-2/C hükümleri) saklı kalmak kaydıyla, Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesinde (EK–2) yer alan ilaçlar, ilacın reçete edilme koşulunda belirtilmiş olan uzman hekimlerden birinin yer aldığı sağlık kurulu raporuna dayanılarak reçete tekrarında diğer hekimlerce de yazılabilecektir.

b) Ayaktan yapılan I.V.P. ve HSG tetkiklerinde kullanılacak non-iyonik radyo-opak maddelerden 50 ml.lik bir kutu kullanılması halinde yalnızca tetkiki isteyen uzman hekim veya radyoloji uzmanı tarafından reçete düzenlenecek, reçeteye radyo-opak madde ve yapılacak tetkikin ne olduğu açıkça yazılacaktır. 50 ml.yi aşan dozda non-iyonik radyo-opak madde kullanılması halinde ise ayrıca kullanılma gerekçesi reçeteye yazılacaktır.

c) Ayaktan yapılacak radyolojik tetkikler için kullanılacak tüm iyonik ve non-iyonik radyo-opak maddelerden katkı payı alınmayacaktır. Reçeteye ön tanı ve istenilen tetkik, ilgili hekim tarafından yazılıp imzalanacaktır.

Tedavi için yurtdışından getirtilecek ilaçlar, reçeteye sağlık kurulu raporuna dayanılarak uzman hekim veya ilgili uzman hekim tarafından 3 aylık doza kadar yazılabilecektir. Onkoloji ilaçları en fazla 3 aydaki kür sayısı kadar dozda getirtilebilecektir.

Memur tedavi olmak amacı ile kurumunca düzenlenen hasta sevk kağıdı ile sağlık ocağına başvurmuştur.Sağlık ocağının, tomografi tetkikinin yapılabilmesi için memuru, özel sağlık kuruluşlarına sevk etmesi halinde tomografi bedelinin ödemesi yapılabilir mi?
Tomografi, magnetik rezonans vb. ileri tetkik işlemleri için özel sağlık kuruluşlarına sevk ancak, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından sevk gerekçesi belirtilerek yapılabilir. Sevk işlemi için;
- Daha önce yapılması gereken tetkik ve tahlillerin yapılmış olması ve sonuçlarına göre gönderilmesinin zorunlu olduğunun ve sevki gerektirdiğinin tıbbi gerekçeleriyle birlikte tetkiki isteyen uzman hekim raporuyla belgelendirilmesi,

- Yukarıdaki prosedürlerin tamamlanmasından sonra “Tomografi, Magnetik Rezonans vb. İleri Tetkik İşlemleri Sevk Formu” (EK-1/D) formatına uygun olarak, tetkiki isteyen ilgili dal uzmanı ile tetkiki yapan ilgili dal uzmanınca sevk işleminin yapılması ve başhekim/mesul müdür tarafından onaylanması, şartları aranacaktır.

Daha önce yapılmış olan tetkik ve tahlillerin isimleri ile sevke neden gerek duyulduğunun sevk formatında belirtilmesi zorunludur.Ayrıca, ileri tetkikleri yapan özel sağlık kurum veya kuruluşu tarafından hastaya yapılan tetkike ait sonuç raporunun faturaya eklenmek suretiyle ilgili ödeme kuruluşuna gönderilmesi zorunludur.

Sonuç olarak Tomografi, ileri tetkik işlemi olup ancak ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarından sevk gerekçesi belirtilmek ve yukarıda belirtilen şartlarla yapılması halinde tomografi bedelinin ödenmesi mümkündür. Sağlık ocağı, Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu olduğundan ve özel sağlık kuruluşlarına,ileri tetkik için sevk yetkisi bulunmadığından tomografi bedelinin ödemesi mümkün değildir.
Sözleşmeli eczane bulunmaması veya sözleşmeli eczane bulunmasına rağmen yazılı ilaçların bu eczanelerden temin edilememesi durumunda ilaçlar nereden ve nasıl temin edecektir?
6 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 15 inci maddesine göre; sözleşmeli eczane bulunmaması veya sözleşmeli eczane bulunmasına rağmen reçetede yazılı ilacın bu eczanelerden temin edilememesi durumunda, sözleşme yapılmayan herhangi bir eczaneden alınan ilacın bedelinden, bu Tebliğin 14 üncü maddesinde belirtildiği şekilde hasta katılım payı ve imalatçı/ithalatçı indirim oranı ile eczacı indirimi düşüldükten sonra, kalan kısım kurum tarafından ilgiliye ödenecektir. Bu ödemenin yapılabilmesi için, reçeteye ilaçların fiyat kupürlerinin tamamı ilacın ismi de yer alacak şekilde yapıştırılacaktır. Eczane tarafından verilen ilaçları ve tutarını gösteren faturanın da ilaç fiyat kupürleri yapıştırılmış olan reçete ile birlikte ibrazı zorunludur.
İşitme Cihazlarının temini ve ödenmesinde uyulması gereken usuller nelerdir?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 34 üncü maddesine göre sağlık kurulu raporuyla verilen her bir işitme cihazı için 2006 yılı için en fazla 790 YTL ödenecek, bu miktarı aşan kısım ilgili tarafından karşılanacaktır.
Hasta tarafından edinilen cihaza ait fatura tutarının yukarıda belirtilen miktardan az olması halinde faturada yer alan tutar üzerinden ödeme yapılacaktır.

İşitme cihazlarının kalıbı ve pil bedelleri, ilgili uzman hekim raporuyla gerek görülmesi kaydıyla ödenebilir.

İşitme cihazı sağlanan kişilerin cihaz bakım ve onarım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her marka cihaz için satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesine sahip ülke genelinde en az üç servis bulunmalı ve onarım için bırakılan işitme cihazının yerine firma tarafından bakım süresince kullanılmak üzere kullanılabilecek başka bir cihaz yedek olarak verilmelidir.
Hasta memurun tedavi için bulunduğu yarden başka yere gönderilmesi halinde gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerlerde geçen sürenin en çok kaç günü için gündelik ödenir?   
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 26 ncı maddesi uyarınca, hasta memurun tedavi için bulunduğu yerden başka yere gönderilmesi halinde;
A. Gönderildiği yerde yatakta tedavi sağlanırsa;

a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler.

b) Yolda geçen süreler için yevmiye,

c) Yataklı tedavi kurumunun bulunduğu yerde, tedavi kurumuna başvurulduğu tarihten kabul işlemi sonuçlanıncaya kadar ve beş günü geçmemek üzere yevmiye ödenir.

B. Gönderildiği yerde ayakta tedavi sağlanırsa;

a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler.

b) Yolda geçen süreler için yevmiye,

c) Tedavi kurumunca sürekli ayakta tedaviye lüzum gösterildiği takdirde tedavi süresince yevmiye ve ikamet ettiği yer ile tedavi kurumu arasındaki mutad taşıt aracı ücreti ödenir.

C. Gönderildiği yerdeki tedavi kurumunca yatak sağlanıp yemek verilmediği takdirde;

a) Tedavi kurumunun bulunduğu yere kadar gidiş dönüş yol masrafı ile hamal, bagaj gibi zaruri giderler;

b) Yolda geçen süreler için yevmiye,

c) Yatakta tedavi süresince 2/3 oranında yevmiye ödenir.
Sağlık Karnesi verilmesine ve kullanımına ilişkin usuller nelerdir?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 38 inci maddesi uyarınca; bütün memurlara, herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanmayan eşlerine, bakmakla yükümlü bulundukları ana, baba ve aile yardımına müstahak çocuklarına birer sağlık karnesi verilir.
Memur ve aile fertlerinin, yurt içinde muayene ve tedavisi için başvurdukları hekim ve sağlık kurumlarına sağlık karnesini ibraz etmeleri zorunludur.

Kurum hekimlikleri, resmi sağlık kuruluşları, sağlık ocakları ve hastaneler, kendilerine müracaat eden kişilere verilen ilaçları, protez-ortezleri ve sağlık durumlarına ait bilgileri, tarih sırasıyla sağlık karnelerine işlemekle yükümlüdürler.
Tedavi ve yol giderlerinden kimler yararlanır?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesine göre tedavi ve yol giderlerinden yararlanacak olanlar aşağıda sayılmıştır;
A. Yurtiçinde:

a) Devlet Memuru,

b) Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi,

c) Devlet Memurunun bakmakla yükümlü olduğu ve herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan ana, babası,

d) Devlet Memurunun aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları,

B. Yurtdışında

a) Yurtdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memuru,

b) Geçici görev, bilgi ve görgü artırmak veya staj yapmak üzere yurtdışına gönderilen Devlet Memuru,

c) Yurdışında sürekli görevde bulunan Devlet Memurunun herhangi bir şekilde sağlık yardımından yararlanamayan eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, babası ve aile yardımı ödeneğine hak kazanan çocukları.
Memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde yapılacak işlemler nelerdir?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesi uyarınca memurun yurt içinde ve görevinin bulunduğu yerde hastalanması halinde durum bağlı olduğu kurumun amirine duyurulur.
Bu duyuru üzerine;

a. Kurumun tabibi, bulunduğu takdirde,hasta yollama kağıdı düzenlenerek hasta eliyle veya dairesince bu tabibe gönderilir.

Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip, hastayı bulunduğu yerde görerek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar

Tabipçe lüzum görüldüğü takdirde hasta memur, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere veya belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine yollanır. Tabipce zaruret görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir

Gerekli muayene ve tedavi burada sağlanır

b. Kurumun tabibi olmadığı takdirde, hasta yollama kağıdı düzenlenerek, hasta eliyle veya dairesince hastanın bulunduğu yere en yakın olan resmi tabibe gönderilir

Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda ise oraya gider, muayene ve gerekiyorsa tedavisi orada yapılır. Hasta, tabibe tahsis edilmiş hizmet yerine gidebilecek durumda değilse, tabip hastayı bulunduğu yerde görerek muayene ve gerekiyorsa tedavisini yapar.

Bu tabiplerce lüzum görüldüğü takdirde hasta, o yerdeki genel ve katma bütçeli kurumlara, kamu iktisadi teşebbüslerine, özel idarelere ve belediyelere bağlı hastanelerden birine veya bir sağlık merkezine gönderilerek muayene ve tedavisi sağlanır. Tabipce lüzum görüldüğü takdirde hasta memur Tıp Fakültelerinin hastanelerinden birine de gönderilebilir.

Hasta memurun bulunduğu yerde hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibi bulunmadığı ve ulaşım mümkün olmadğı takdirde, hastanın ilk muayene ve tedavisinin, serbest tabip varsa onun, bu da yoksa ilk yardımın sağlık memuru, hemşire veya ebe tarafından sağlanması yoluna gidilir.

Hastanın kurum, hükümet tabibi, sağlık ocağı veya belediye tabibine, gerektiğinde serbest tabip, sağlık memuru hemşire veya ebeye gönderilmesi ve lüzumlu görüldüğü takdirde resmi bir hastaneye veya sağlık merkezine yollanması işlemi, hasta yollama kağıtları ile yapılır.
Eczanelerden ilaç temininde uyulması gereken usuller nelerdir?
6 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 15 inci maddesine göre; Hekimler tarafından reçete ile gerekli görülen ilaçlar, Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ile imzalanan protokol (EK-3) de yer alan hükümler çerçevesinde sözleşme yapılan eczanelerden temin edilecektir.
Bilgisayar sistemine (barkod okuyucu) geçmiş kurumların eczanelerden yazılı istekte bulunmaları halinde eczaneler tarafından ilaç ambalajları üzerindeki barkod (çizgikod) diyagramları da kesilerek fiyat kupürleriyle beraber reçeteye düşmeyecek şekilde yapıştırılacaktır.

Kurumlarca reçete bedellerinin eczanelere ödenmesi sırasında reçete tarihindeki fiyatlar esas alınarak kurum gerçekleştime görevlileri ve muhasebe yetkilileri tarafından protokol hükümlerine uyulması yönünde gerekli itina gösterilecektir. Bu çerçevede, reçetelere eklenen ilaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramlarının orijinal ambalajına uygun olup olmadığı mutlaka kontrol edilecektir.

Kurumlarca ilaç bedellerinin ödenmesinden sonra yeniden kullanımını önlemek üzere tahakkuk evrakının ekinde yer alan reçetelere yapıştırılan ilaç fiyat kupürleri ve barkod diyagramları mürekkepli bir kalemle çizilecektir.

Reçeteler üzerinde, ilaç isim ve dozlarının değiştirilmesi, karalama, düzeltme, silinti, kazıntı ve ekleme yapılması hallerinde (ilgili hekim tarafından reçete tashihinin imzalanması ve mühür ve/veya kaşe basılması halleri hariç) bedelleri muhasebe yetkililerince ödenmeden reçeteler ilgili eczaneye iade edilerek protokol hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilir.
Hastalık raporlarında genel olarak belirtilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesi uyarınca tedavi sonucunda düzenlenen raporlarda;
a. Tek tabip tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin,

b. Sağlık kurulu tarafından verilmiş ise hastalığın esas arazının, teşhisinin, seyrinin, muhtemel akibetinin, yapılan ve tavsiye edilen tedavinin, her ihtisas dalına ait bulgularla gerekli laboratuvar muayene sonuçlarının açıkça yazılması zorunludur.
Devlet memurları bakmakla  yükümlü oldukları kişileri hangi usullere göre beyan eder?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine göre her Devlet memuru, tedavi yardımından yararlanabilecek eşi, bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardımı ödeneğine müstehak çocuklarını gösterir bir beyanname vermekle yükümlüdür.
Tedavi yardımından yararlanacak ana ve babanın birden fazla Devlet memuru (bu yönetmeliğin 48 inci maddesi kapsamına giren kurumlar personeli dahil) olan çocukları varsa, bu ana ve baba çocuklarından birinin beyannamesinde gösterilir.

Beyannamede gösterilen şahısların durumunda bir değişiklik meydana geldiğinde memur 15 gün içinde yeniden bir beyanname düzenleyerek ilgili mercie verir.
Resmi yataklı tedavi kurumlarında kaç sınıf yatak ayrılması mümkündür ve hangi dereceli memurlar hangi yataklardan yararlanabilir?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 21 inci maddesine göre;
1.Resmi sağlık kurumlarından yatakları üç sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen devlet memurlarından:

a) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler birinci sınıf,

b) 5 - 10 uncu kadro derecesindekiler ikinci sınıf,

c) 11 - 15 inci kadro derecesindekiler üçüncü sınıf,

2. Yatakları iki sınıfa ayrılmış olanlarda tedavi edilen Devlet memurlarından:

a) 1 - 4 üncü kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının üst derecesindeki,

b) 5 - 15 inci kadro derecesindekiler, bu yatak sınıflarının alt derecesindeki,

yataklarda yatırılırlar

Kurumda lüks oda bulunduğu takdirde 1 inci ve 2 nci kadro derecesindeki memurlar bu odalarda yatırılır.

Yatak sınıfında yer bulunmadığı ve tedavinin gecikmesinde sakınca bulunduğu takdirde, memur daha üst sınıf yatakta yatırılır.

Tedavinin gecikmesinde bir sakınca bulunmadığı halde memurun isteği üzerine üst sınıfa yatırılması halinde, sınıf farkından doğan meblağ memur tarafından ödenir ve kurumdan tahsil edilemez.

Memurun eşi ile bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve aile yardım ödeneğine müstehak çocuklarının resmi sağlık kurumlarında yatakta tedavileri gerektiği takdirde, bunlar hakkında da memurun durumu esas alınmak suretiyle işlem yapılır.

2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki görevlerden dolayı yaralanan veya sakat kalan memurun resmi sağlık kurumlarında yataklı tedavileri gerektiği takdirde, bunlar 4 üncü kadro derecesinden alt bir kadro derecesinde bulunsalar dahi birinci sınıf yataklarda yatırılırlar. Sınıf farkından doğan meblağ memurun kurumundan, memur emekliye sevk edilmişse Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden tahsil edilir.
Hastane faturalarının  ilgili kurum ve kuruluşlarca en geç kaç günde ödenmesi gerekir?
6 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 21 inci maddesi uyarınca; hastane faturaları ilgili kurum veya kuruluş tarafından gerekli inceleme yapıldıktan sonra tahakkuka bağlanarak, en geç on beş gün içerisinde ödemeyi yapacak birime intikal ettirilecek, gerekli incelemeler yapılarak intikal tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde faturanın ödenmesi sağlanacaktır. Ödenek bulunmaması halinde en seri şekilde ödenek talebinde bulunulacaktır. Harcama Yetkilileri ödemenin zamanında yapılması hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerdir.
Faturalar kuruma gelişinden itibaren en geç kırk beş gün içerisinde ödenmiş olacak, ödeme yapılırken ödemesi yapılan faturanın tarih ve numarası dekonta yazılacaktır.
Ayakta veya meskende  yapılan tedaviler için yurt dışından  getirtilen ilaç bedelleri ödenebilir mi?
Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin  19 uncu maddesi uyarınca hasta  memur tarafından doktor raporuna istinaden yurt içinde bulunmayıp,yurt dışından getirtilen ilaç bedellerinin  katılım payı olarak öngörülen kısım hasta tarafından ödenecektir.Bu ilaçlardan Bütçe Uygulama Talimatına ekli (Ek:2) nolu liste kapsamında olanlardan sağlık kurulu raporunda belirtilenlerden hasta katılım payı alınmayacaktır.
Sağlık Kurumları tarafından temini zorunlu tıbbi sarf malzemeleri nelerdir?
6 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinin 20 nci maddesine göre Bu Tebliğ eki (EK-5/A) listesinde belirtilen “Sağlık Kurumları Tarafından Temini Zorunlu Yatan Hastalara Reçete Edilemeyecek ve Faturalarda Gösterilecek Tıbbi Sarf Malzemeleri” hiçbir şekilde reçete edilmeyecek ve dışardan temin ettirilmeyecektir. Tedaviyi yapan sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılan sarf malzemeleri adı geçen Tebliğin 21 inci maddesinde belirtilen esaslara göre ve (EK-5/A) Listesinde belirlenen birim fiyatları aşmayacak şekilde fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir.
Bu liste kapsamı dışında kalan faturalandırılabilir sarf malzemelerinin sağlık kurumları tarafından temin edilerek hastalara kullanılması durumunda, KDV dahil alış fiyatı üzerine % 15 işletme gideri ilave edilmek suretiyle fatura edilir ve hastanın kurumundan tahsil edilir. Bu şekilde temin edilecek malzemelerin en az % 50 sinin rekabeti ve toplu alımı sağlayacak ihale usulüyle gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre, tüm tedavi giderlerinin ödeme belgesine bağlanması zorunlu kanıtlayıcı belgeler hangileridir?
Eczanelere, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına ve personele yapılacak ilaç ve ilaç mahiyetinde olmayan ve tedavi amacıyla kullanılan çeşitli protez ve ortez, cihaz ve malzeme bedelleri ile hizmet giderlerinin ödenmesinde aranacak kanıtlayıcı belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a. Eczanelere yapılacak ödemelerde;

- Hastanın sevkine ilişkin belge,

- İlaç fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının yapıştırılmış olduğu reçete,

- Reçetelerin kişi bazında dökümünü gösteren liste, (Fatura üzerinde döküm yapıldığı takdirde ayrıca liste düzenlenmez.)

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Eczane ile her mali yılda yapılan anlaşmanın bir örneği ilk ödeme belgesi ile birlikte muhasebe birimine verilir ve muhasebe birimince açılacak dosyada saklanır.

b. Personel tarafından karşılanan tedavi giderlerinin kendilerine ödenmesinde;

- Hastanın sevkine ilişkin belge,

-İlaç veya tıbbi malzemeye ilişkin reçete (İlaç bedellerinin ödenmesinde fiyat kupürlerinin ve barkod diyagramının reçeteye yapıştırılması zorunludur.),

- Fatura,

ödeme belgesine bağlanır.

Yurtdışından getirtilen ilaç bedellerinin ödenmesinde faturanın temin edilememesi halinde fiyat kupürleri esas alınır, bunlar yok ise Sağlık Bakanlığınca tespit edilen fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

Türk Eczacılar Birliğince katma değer vergisi ödenerek ithal edilen ilaç bedellerinin personele ödenmesinde, yukarıda belirtilen belgelere ilave olarak Türk Eczacılar Birliğince düzenlenen Kişisel Tedavi Amacıyla Yurt Dışından İthal Edilen İlaçlara İlişkin Liste ile alındının tasdikli bir örneği de ödeme belgesine bağlanır.

c. Resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarına yapılacak ödemelerde;

-Hastanın sevkine ilişkin belge,

-Fatura (Birden fazla kişinin tedavi giderinin aynı faturada gösterilmesi halinde, yapılan tetkik ve tedavinin kişi bazında dökümünü gösteren onaylı bir listesi de aranır.),

-Yatan hastalar için hasta çıkış özeti (epikriz),

ödeme belgesine bağlanır.
Vaka Başı (Başvuru Başı) Ödeme nasıl yapılır, esasları nelerdir?

Birinci basamak resmi ve özel sağlık kuruluşlarına başvuran hastalar için (Diş ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri hariç ) vaka başına ödeme yapılır. Birinci basamak resmi sağlık kuruluşlarında vaka başına 11,00 YTL ödeme yapılır. Bu fiyat özel sağlık kuruluşları için % 20 oranında artırılarak uygulanır.

Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda sadece 5,00 YTL ödeme yapılır.

İkinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarında ayaktan tedavi gören hastalar için vaka başına ödeme yapılır. Vaka başı yapılan ödeme tutarına; muayene, konsültasyon, 8 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğine ekli (EK-2) sayılı listede sayılanlar dışındaki tüm tetkik, tahlil, müdahale, girişimsel işlemler ve radyolojik görüntüleme işlemleri dahildir.

Sağlık kurumlarına yapılan acil başvurular ve onkolojik vakalar (bütün dallarda) ile kemoterapi, anjiografi, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji ve genetik bölümlerinde yapılan ayaktan teşhis ve tedavi hizmetleri ile diş tedavilerinde 6 sıra no’lu Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde belirtilen esas ve usullere göre hizmet başı faturalamaya devam edilecektir.

Sağlık kurumlarında ayaktan tedavide ayrıca ücretlendirilebilecek işlemler  8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede belirtilmiştir. İkinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ayaktan tedavide, bu işlemler dışında kalan işlemler ayrıca ücretlendirilemez; faturalarda yer alan rapor, malzeme, ilaç ve benzeri hizmetler ücrete dahil edilmez.

6 sıra no’lu Tebliğe ekli Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesinde (EK-9) yer alan işlemler, sağlık kurumlarında hasta yatırılmadan uygulandığında yine Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine  ve paket uygulama ilkelerine göre faturalandırılır. Bu şekilde faturalandırma halinde ayrıca vaka başı ödeme yapılmaz.

Üniversite Tıp Fakültesi Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastaneleri için (EK-2) fiyat tarifesinde yer alan işlem bedellerine %10 oranında ilave edilerek ödeme yapılacaktır.

Vaka Başı Ödemelerde fiyatlandırma ve ödeme nasıl yapılır?

Vaka başı ödemeler, sağlık kurumlarında ayakta tedavi gören hastaların hizmet aldıkları uzmanlık dallarına ve hizmeti sunan sağlık kurumunun bulunduğu sınıflamaya göre 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki fiyatlar esas alınarak yapılır. Sağlık kurumlarının sınıf kodları yatak sayıları da dikkate alınarak yine 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1/A) sayılı listede belirtilmiştir.

Hastanın ilk başvurusundan sonraki 10 gün içinde aynı sağlık kurumunda aynı dala başvurması durumunda ikinci bir ödeme yapılmaz.

Ayaktan tedavi için başvuran hastalara bu 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerin ücretleri, ICD-10 kodu ile uyumlu olmak şartıyla faturada yer alır.

Tıp fakültesi hastanelerine yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki E1 sınıfındaki fiyatlar % 50 oranında artırılarak uygulanır.

İkinci basamak özel sağlık kurumlarına yapılacak ödemelerde, tedavinin yapıldığı uzmanlık dalı esas alınarak 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki (H) sınıfında yer alan gruplardan sağlık kurumunun sınıfına ait olan fiyatlar % 20 oranında artırılarak uygulanır.

Örnek 1: Muayene ve tetkik amacıyla A Devlet Hastanesine giden hastaya Genel Cerrahi Polikliniğinde ayaktan tedavi yapılmıştır. Sözkonusu Hastanenin EK-1/A listesinde 100-499 arası yataklı tedavi kurumu olduğu ve H4 grubunda yer aldığı varsayılmaktadır. Branş olarak EK-1 sayılı listede Genel cerrahi karşılığı olan 1900 koduna karşılık geldiğinden, 27 YTL tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir.  Eski halinde ise sadece Ek-8 sayılı listenin 520.030 kodunda yer alan Poliklinik muayene ücreti karşılığı olan 15.50 YTL tahakkuk ettirilmesi gerekecekti.

Örnek 2: Muayene ve tetkik amacıyla İstanbul’da bulunan X Tıp Merkezinin, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine götürülen hastaya ayaktan tedavi uygulanmıştır. EK-1/A sayılı listede Tıp Merkezi H2 grubunda yer almaktadır.EK-1 sayılı listede Çocuk  Hastalıkları branşına karşılık gelen 1500 koduna göre 22 YTL + KDV olmak üzere toplam 23.76 YTL ücret ödenmesi gerekmektedir. Eski halinde ise 520.030 koduna karşılık gelen 15.50 + KDV yani 16.74 YTL ücret ödenmesi gerekecekti.

Örnek 3: EK-1/A cetveline göre H3 grubunda yer alan bir hastaneye muayene ve tetkik amacıyla başvuran hastaya Dahiliye Polikliniğinde ayaktan muayene ve Ortopedi bölümünde de konsültasyon ile bir takım tetkik ve tahliller uygulanmıştır. Bu işlemler için branş olarak EK-1 sayılı listede Dahiliye bölümüne karşılık gelen 1000 koduna karşılık 25 YTL tahakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Bu tür bir durum için geçmişe yönelik yani vaka başı uygulamasından önce düzenlenen bir faturanın incelenmesinden, benzer durumdaki hasta için 150.07 YTL tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır.

Tomografi ve magnetik rezonans hizmetleri için Vaka Başı Ödeme nasıl yapılır?
Bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetleri vaka başı ödeme fiyatına dahil olup, bu hizmetlerin verildiği sağlık kurumlarında (EK-1) sayılı listedeki vaka başı ödeme fiyatına; bilgisayarlı tomografi hizmeti için 0,70 YTL, magnetik rezonans hizmeti için 0,80 YTL ayrıca ilave edilir. Vaka başı ödeme kapsamındaki fatura ödemelerinde; kurumlarda bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmetlerinin verilmesi halinde, 6 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1/D) sayılı listede yer alan tetkik ve sevk formu kullanılarak yapılan bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans sevklerinde, her sevk edilen işlemin Tebliğe ekli (EK-8) sayılı listede yer alan fiyatının % 40’ı kurumun alacağından indirilerek ödeme yapılır. Her faturalama dönemi için geri ödeme kurumlarına form kullanılarak yapılan sevk işlemlerinin toplam sayısı ve tutarı kurum tarafından bildirilir. Geri ödeme kuruluşlarınca kurumun toplam tahakkukundan, yukarıdaki şekilde bildirilen sevk işlemlerinin toplam tutarının %40’ı düşülerek ödeme yapılır.
Vaka Başı Ödeme kapsamında olan hastanın, Vaka Başı Ödeme kapsamında olmayan işlemler  için sevk edilmesi halinde ödeme nasıl yapılır?
8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer almayan işlemler için hastanın sevk edilmesi halinde, bu işlem bedeli; hastanın kurumunca 6 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-8) sayılı liste esas alınarak hastaya ödenir, sevk belgesinin bir örneği hastaneye gönderilerek ödeme tutarı hastanenin faturasından düşülür.
İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında, pratisyen hekimlerce ayakta tedavi gören hastalara verilen hizmetler için Vaka Başına Ödeme yapılabilir mi, yapılabilirse hangi bölümden yapılır?
İkinci basamak resmi sağlık kurumlarında, pratisyen hekimlerce verilen acil hizmetler dışındaki diğer  polikliniklerde ayaktan tedavi gören hastalar için de vaka başına ödeme yapılır.  Bu durumda vaka başı ödeme, 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sağlık kurumun bulunduğu sınıfın “diğer dallar” bölümünde yer alan  fiyatı esas alınarak yapılır.
Diyaliz tedavileri için Vaka Başına Ödeme yapılabilir mi?
Diyaliz tedavileri ile, ESWL ve tüp bebek tedavisi gibi ayaktan yapılan tedaviler 6 sıra no’lu Tebliğde belirtilen esaslar dahilinde uygulanmaya devam edilecektir, vaka başına ödeme kapsamında değildir.
Vaka Başına Ödemelerde faturaların düzenlenme esasları nelerdir?
Ayaktan hasta faturalarında;
a) Hastanın adı, soyadı,
b) Hasta sevk kağıdının tarih ve nosu,
c) Kurum adresi (Tahakkuk dairesinin adresi)
d) Hastanın dosya numarası,
e) Hastanın kurum/emekli sicil numarası,
f) ICD-10 kodu (birinci basamak sağlık kuruluşları hariç),
belirtilecektir.
Ayrıca sağlık kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen ayaktan hasta faturalarında, hastaya yapılan tüm işlemler yer alacaktır. Faturada hastaya yapılan işlemin 6 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-8) sayılı listedeki kodu, işlem adı ve adedi bulunacaktır. Faturalarda kurumun 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-1) sayılı listedeki sınıf kodu ve hastanın başvurduğu uzmanlık dal kodu ile dal adı yer alacaktır. Ödemeye esas bedel; kurumun sınıf kodu ve hastanın başvurduğu uzmanlık dal kodu karşısında yer alan fiyat ile 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-2) sayılı listede yer alan işlemlerden yapılanların ücretleri toplamından oluşur. Ödemeye esas tutar faturada gösterilir.
Ayaktan tedavide faturaya eklenecek belgeler 6 sıra no’lu Tebliğde belirtilen hususlar çerçevesinde uygulanacaktır.
Vaka Başı Ödeme uygulamasında fizik tedavi işlemlerine ait ödemeler nasıl yapılır?
6 sıra no’lu Tebliğin eki Resmi Sağlık Kurumları Tanıya Dayalı (Paket) Fiyat Listesine (EK-9) 8 sıra no’lu Tebliğe ekli (EK-3) sayılı listede yer alan fizik tedavi paket işlemleri ilave edilmiştir.
Ayaktan hastalara vaka başı ödemeye ilave olarak yapılan fizik tedavi işlemleri bu paket fiyatlar esas alınarak ödeme yapılır. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının vereceği tedavi planı (rapor) düzenlenecek faturaya eklenir.
DİĞER
KONULAR

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNA İLİŞKİN MALİ HÜKÜMLER
Doğum yardımı ödeneği kimlere verilir?
Anne ve babanın herikisi devlet memuru ise bu ödenek yalnız babaya verilir.
Eşlerden birini iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödenmez daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anneye verilir.
Çocuklar için aile yardımı ödeneği kimlere verilir?
Karı ve kocanın her ikisi de memur ise bu ödenek yalnızca kocaya verilir.Ancak eşlerden birine toplu sözleşme ve iş akdi gereği çocuklar için yapılan aile yardımı ödeneği  daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
Boşanma ve ayrılık vukuunda mahkemece bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda belirlenmişse ona göre ödenir.
Devlet memurunun geçimini sağladığı üvey çocukları içinde bu ödenek verilir.
Ancak ikiden fazla çocuk için bu ödenek verilmez.
Karı ve kocanın her ikisi de memur olması halinde çocukların tedavi yardımından hangisi faydalanır?
Karı ve kocanın her ikisi de memur olması halinde aile yardımına müşterek çocuklar ve ayrılık vukuunda ise mahkeme çocuğun velayetini hangi tarafa vermişse o faydalanır.